Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

101 advertorial • design re leżą, dosłownie i w przenośni, pod naszymi nogami – dodaje Brucksch. Wcześniejsze edycje przyniosły mię- dzy innymi takie projekty, jak „From In- sects” o d pochodzącej z Francji Marlene Huissoud, która została laureatką nagrody głównej Paradyż Award w 2015 roku, pro- ponując tworzenie obiektów z propolisu – produkowanej przez pszczoły natural- nej, biodegradowalnej żywicy. W tym sa- mym roku wyróżnienie od firmy Willson & Brown otrzymała Dominika Wysogląd za „Orange LAB”, czyli projekt warsztatu do przetwarzania skórek pomarańczy po- zyskiwanych z warszawskich kawiarni i re- stauracji. Również laureatki nagrody głów- nej Paradyż Award z 2014 roku, czyli Essi Johanna Glomb i Rasa Weber z niemiec- kiego studia Blond & Bieber, zajęły się od- krywaniem potencjału nietypowego mate- riału. Ich projekt „Algaemy” koncentrował się na badaniu potencjału mikroglonów jako pigmentu do tworzenia nadruków na tekstyliach. Jak widać na powyższych przykła- dach, pochodzących z zaledwie pięciu edy- cji make me!, jurorzy konkursu zwracają szczególną uwagę na potrzebę odnalezie- nia i wykorzystania nowych materiałów. Przykładów jest więcej, a listę wszystkich projektów zakwalifikowanych do finału każdej edycji make me!, razem z ich zdję- ciami i opisami, można znaleźć na stronie makeme.lodzdesign.com. Jakiego rodzaju eksperymenty publicz- ność zobaczy na wystawie pokonkursowej w tym roku? Dowiemy się już jesienią, pod- czas najbliższej, przełożonej na wrzesień edycji festiwalu. Wszystko wskazuje na to, że pod względem ilości zgłoszeń zbliżają- cej się do rekordu. Na ich podstawie nasze międzynarodowe jury wybierze około 20 naj- lepszych projektów, które zostaną zaprezento- wane na specjalnej wystawie pokonkursowej. Tegoroczna prezentacja wystawy zaplanowa- na jest nietypowo w porównaniu do jej dotych- czasowych edycji. Będzie bezpieczna, a przy tym dostępna dla wszystkich. Zainteresowa- nych jej obejrzeniem zaprosimy w dodatkowe, festiwalowe miejsce na mapie Łodzi – zapo- wiada koordynatorka konkursu i kuratorka wystawy, Katarzyna Ludwisiak. W Łódź Design Festival uważamy, że współczesne konkursy dla projektantów co- raz większą wagę przykładać powinny do eksperymentu i poszukiwania nowych roz- wiązań, mogących prowadzić do stworzenia prawdziwie innowacyjnych produktów, które pozwolą społeczeństwom dostosować się do największych wyzwań współczesności, w tym katastrofy klimatycznej i wyczerpywania się zasobów –mówi dyrektor ŁDF, Michał Pier- nikowski podkreślając, że konkursy są dla nas szansą na zauważenie intrygujących pomysłów i inspirujących rozwiązań. Które, po weryfikacji przedstawionych przez projek- tantów założeń, mogą okazać się realną al- ternatywą dla produktów, do których jeste- śmy przyzwyczajeni – dodaje. 14. Łódź Design Festival wystartuje we wrześniu 2020 roku. Najważniejsze wy- darzenia w programie tegorocznej edycji, w tym ogłoszenie wyników make me!, po- łączone z otwarciem pokonkursowej wysta- wy, odbędą się między 17 a 20 września. Na wybranych z grona finalistów zwycięzców czekają nagrody z puli 65 tys. zł. Tegorocz- ne nagrody to PARADYŻ AWARDS, ufundo- wane przez Partnera Konkursu – Ceramikę Paradyż, o wartości odpowiednio 30 tys., 20 tys. i 10 tys. zł oraz nagroda specjalna od fir- my Interprint w wysokości 5 tys. zł. q biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 „Petit Pli – Clothes That Grow”, proj. Ryan Yasin. „SCOBY: opakowania, które żyją”, proj. Róża Rutkowska.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=