Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

37 analiza • branża biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 kując naszą globalną analizę trendów w po- staci „Trendencies 2020”. Całość przygoto- wana jest w postaci cyfrowej i będzie również prezentowana osobiście klientom, jak tyl- ko będą możliwe osobiste spotkania i wizyty – mówi Dariusz Świątek. – Branża targowa, a także część prasy zwiększyła nacisk i udo- stępniła ostatnio znacznie więcej możliwo- ści cyfrowych, na których producenci mogą przedstawiać swoją ofertę. Możliwości cy- frowe nie są jednak w stanie zastąpić osobi- stego kontaktu i wiele osób z nadzieją patrzy w przyszłość i cieszy się z możliwości osobi- stych kontaktów jak najszybciej. O roli targów w zacieśnianiu relacji z do- tychczasowymi partnerami biznesowy- mi i przyciągnięcie nowych klientów mówi Agnieszka Ruta, kierownik działu marketin- gu wfirmie Gamet. Jej zdaniem tego wymia- ru targów nie zastąpią żadne spotkania on- line czy też inne nowoczesne formy zdalnej komunikacji. Z powodu pandemii, sami mu- sieliśmy zrezygnować z dwóch targów: w Ko- lonii i w Walencji. Aby podtrzymywać rela- cje z naszymi partnerami w tym trudnym dla wszystkich czasie, skupiliśmy się na komuni- kacji online w social mediach i na www. Pan- demia wymusiła na nas, aby na bieżąco infor- mować klientów o tym co się u nas dzieje,także w kontekście premier produktowych. Niemniej jednak, z niecierpliwością liczymy na to, że już niedługo, bo pod koniec listopada, będziemy mogli bezpiecznie spotkać się z naszymi klien- tami face to face na targach „Warsaw Home & Contract 2020”. Sytuacja pandemiczna z pewnością spowoduje mniejszą frekwencję wystawców na różnych imprezach targowych z uwagi na znaczne pogorszenie ich sytuacji ekonomicznej. Także liczba odwiedzających osób podczas targów może być znacznie niż- sza w stosunku do lat ubiegłych. To właśnie po stronie organizatorów targów będzie leża- ła bardzo duża odpowiedzialność zbudowania atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa dla wystawców i odwiedzają- cych oraz zapewnienie im niezbędnych środ- ków ochrony. To ogromne wyzwanie dla orga- nizatorów targów, ale także duże ryzyko dla samych wystawców i odwiedzających. Trudno to sobie na razie wyobrazić, ale być może do czasu ustabilizowania sytuacji pandemicznej na świecie, targi online staną się konieczną al- ternatywą dla tych tradycyjnych – przewiduje Agnieszka Ruta. O otwarciu firmmeblarskich na kontakt zdalny i online mówi także Ewelina Wój- cik, dyrektor działu marketingu Mebli Wój- cik: Wideokonferencje były złem koniecznym i dość niechętnie używanym, a podczas izola- cji okazało się, że dużą część tematów moż- na załatwić w rozmowie poprzez wideokomu- nikator, niekoniecznie przemierzając czasem tysiące kilometrów na spotkanie. Zatem wy- dawać by się mogło racjonalnym rozwiąza- niem pójście ścieżką oszczędności i zrezygno- wanie z wystawiania się na targach. Coraz bardziej popularne są przecież rozwiązania wirtualnych prezentacji oferty. Jednak po- zostaje ten element ludzki, relacyjny, który w naszej branży jest dość istotny. Dodatko- wo jest to szansa dla mniejszych firm, które może nie miałyby szansy ściągnąć do siebie wszystkich kupców. Z kolei dla kupców tar- gi to okazja spotkania i obejrzenia ofert wie- lu producentów w jednym miejscu, co z pew- nością byłoby problematyczne i czasochłonne w przypadku wizyt u każdego z osobna. Jak przewiduje Ewelina Wójcik, idea targów nie odejdzie do lamusa, ale będzie musiała się zderzyć z presją cenową – gdyż po tym trudnym okresie często przestoju produ- cenci będą po prostu szukali oszczędności oraz redukcji kosztów i jeśli branża wysta- wiennicza nie wyciągnie pomocnej dłoni – to może być ciężko z podjęciem decyzji o udziale w imprezie targowej. Optymistycznie z Włoch Na początku lutego tego roku przebywa- łem służbowo we Włoszech na rozmowach z naszymi dostawcami, dwa tygodnie później na targach meblowych w Poznaniu – w obu tych miejscach uzgadnialiśmy strategię sprze- daży na ten rok, terminy premier czy spo- tkania z klientami. Po kilku kolejnych dniach i pierwszych sygnałach o rozszerzającej się epidemii, pytałem sam siebie, czy możliwe jest w XXI wieku zatrzymać świat? Wtedy wyda- wało się to wręcz absurdalne, realia pokaza- ły zupełnie co innego – wspomina Andrzej Nowicki, założyciel i wieloletni prezes AMI Polska. –  Jednak wbrew różnego rodzaju de- fetystycznym prognozom, na przyszłość patrzę z optymizmem. Choć współpracujemy wyłącz- nie z dostawcami z Włoch, a więc kraju, który przez COVID-19 został dotknięty szczególnie mocno, po przymusowym przestoju i ponow- nym uruchomieniu fabryk, nasi kontrahenci w imponujący sposób nadrabiają zaległości, kolejne dostawy płyną praktycznie non stop. Na krajowym rynku powróciliśmy do bizneso- wych ustaleń, otrzymaliśmy też potwierdzenie przyjęcia rozwiązań z wykorzystaniem ofero- wanych przez nas akcesoriów w nowych ko- lekcjach mebli. Zapowiadane są także kolejne premiery nowych rozwiązań dla mebli. q Myślę, że natura targów się nie zmieni. Oczywiście obecna sytuacja wymusi na organizatorach oraz uczestnikach dostosowanie się do obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Jednak kwintesencją zawsze będą bezpośrednie spotkania, w tym tkwi siła targów. Rozmawiając z naszymi klientami dostrzegamy, że po takim okresie izolacji ludzie odczuwają dużą potrzebę spotkań biznesowych. Mamy też świadomość, że standardy bezpieczeństwa ograniczą ilość osóbmogących wziąć udział w targach dlatego kładziemy jeszcze mocniejszy niż w poprzednich latach nacisk na budowanie jakościowego profilu odwiedzających targi: zapraszanie kupców, przedstawicieli sieci handlowych, dystrybutorów, architektów i projektantów wnętrz. Kasia Ptak, założycielka i CEO targów „Warsaw Home & Contract” oraz „Warsaw Build”.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=