Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

46 branża • analiza biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 J ak wynika z raportu „Pra- cownik z zagranicy w Polsce podczas epidemii korona- wirusa”, sporządzonego po opracowaniu wyników badania socjo- logicznego, które firma EWL przepro- wadziła wspólnie ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszaw- skiego w kwietniu br., zdecydowana większość pracujących w Polsce obco- krajowców (85%) wolała na czas trwa- nia pandemii koronawirusa pozostać w naszym kraju, głównie ze względu na zarobki i możliwość pracy (55%). Bada- nie, w trakcie którego ankietowanych było 600 pracujących w Polsce cudzo- ziemców, głównie z Ukrainy, Białorusi oraz Mołdawii pokazało, że pracowni- ków zagranicznych w Polsce dotknę- ły negatywne skutki pandemii. Ponad połowa z zatrudnionych obcokrajow- ców musiała zmierzyć się ze zmniej- szeniem liczby przepracowanych go- dzin (61%), a przeszło 1/4 zmieniła branżę zatrudnienia (27%). Co drugi respondent oświadczył, że w obecnej sytuacji najbardziej obawia się utraty pracy (58%). Dla porównania, zakaże- nia koronawirusem boi się jedynie co szósty migrant zarobkowy (18%). Cu- dzoziemcy, nawet w obecnej, niełatwej sytuacji, czują się w Polsce bezpiecz- nie (72%), a ograniczenia, jakim muszą stawiać czoła na co dzień w naszym kraju, oce- niane są przez nich pozytywnie (71%). Odpowiednio zabezpieczeni? Michał Solecki, właściciel Agencji Pracy Worksol, zapytany o to, czy sy- tuacja pracowników ze Wschodu zosta- ła odpowiednio zabezpieczona na czas pandemii, powiedział o początkowych, sięgających zenitu silnych emocjach, niepewności, na którą w pierwszym ty- godniu reagowano najczęściej przesto- jami produkcyjnymi oraz zwolnieniami. Po tygodniu przyszedł czas na ochłonię- cie oraz podjęcie odpowiednich działań. Ja bym tamtą sytuację porównał do sytu- acji na froncie podczas wojny, gdzie na- stępuje pierwsze uderzenie wroga i to z zaskoczenia, wtedy  na początku wkrada się chaos i panika. Po jakimś czasie jed- nak sztab generalny (prezesi firm i zarzą- dzający) zaczęli trzeźwo myśleć i wpro- wadzać działania zaradcze. Sprawa tym bardziej się ustabilizowała, kiedy po dwóch tygodniach od rozpoczęcia pande- mii zaczęła działać tarcza antykryzysowa. W naszym regionie największe firmy sko- rzystały głównie ze środków z PFR oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy – powie- dział Michał Solecki. 
Kamil Wiatr, kierownik operacyj- ny w Aterima Work, od 10 lat pomaga pracodawcom w wyborze odpowiednich pracowników, kładąc nacisk na analizę kompetencji oraz umiejętności, zajmu- je się również rekrutacją i zatrudnie- niem cudzoziemców, zaznaczył, że na początku epidemii, każda firma współ- pracująca z Aterima Work, starała się w największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo i uspokoić pracow- ników ze Wschodu. Mimo wszystko wielu z nich z dnia na dzień pod- jęło dość pochopne decyzje i opuszczali kraj. Powód? Pa- nika, informacje z niespraw- dzonych źródeł. Spowodowało to ogromne kolejki na grani- cach. Wielu z tych pracowni- ków dziś już wie, że nie były to właściwe decyzje i teraz mają problemy z powrotem do pracy w Polsce – powiedział Kamil Szacuje się, że w związku z pandemią, z kraju wyjechało ok. 200 tysięcy pracujących w Polsce Ukraińców. Po okresie silnych emocji, sytuacja wydaje się normalizować. Czy pracownicy chcą wracać, a pracodawcy mają potrzebę ponownego zatrudniania? Pytań jest wiele. Powrót zeWschodu Tekst: Diana Nachiło Obserwujemy tendencję spadkową zatrudnienia jedynie w 26%, więc w związku z pandemią jest to dość mały spadek. Nasi kandydaci są sprawdzeni i pracodawcom zależy na utrzymaniu ichmiejsc pracy, natomiast wwiększości przypadkach obserwujemy tendencję do utraty pracy w pierwszej kolejności  przez obcokrajowców. Swietłana Walczak, prezes firmy Rowena Grupa Kapitałowa.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=