Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

87 wyzwania • design biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 ty kreatywne itp., pokazało, jak wiele cza- su i środków jest niekiedy inwestowanych w kreowanie nowych potrzeb i produktów, które w efekcie komplikują codzienne życie, zamiast je upraszczać. Pandemia chyba naj- bardziej ukazała znaczenie relacji między- ludzkich, absolutnie we wszystkich obsza- rach ludzkiego życia. Dobrym przykładem były szybko powstające kolektywy współpra- cy dla wspólnego dobra i dla konkretnych, potrzebujących osób. Nowa sytuacja pobu- dziła kreatywność oraz przywróciła właści- we, niezbędne znaczenie odpowiedzialne- go korzystania z nowych technologii. Nagle wiele obszarów życia przeniosło się do sieci i zostały szybko przekroczone mentalne gra- nice naszych przyzwyczajeń. Lepiej łączyć niż dzielić Anna Bera wyjawia, że od miesięcy nie opuszcza jej poczucie niestabilności i kruchości systemu, w którym funkcjo- nuje i jest to według niej demotywujące. Zaczynam się zastanawiać, czy warto inwe- stować, nie tylko finanse, ale też czas i wy- siłek w realizację planu w ramach syste- mu, którym tak łatwo zachwiać – dzieli się wątpliwościami Anna Bera. – Najbardziej niepokojące wydaje mi się doświadczenie współuzależnienia i nasza bezsilność wobec mechanizmów globalizacji. Z jednej strony to dobrze, że jesteśmy połączeni, bo łączyć jest lepiej niż dzielić czy izolować. Ale kiedy taką siecią połączeń rządzą surowe prawa rynku, współpraca zmienia się w uzależnie- nie. Uzależnienie to robienie czegoś, co daje nam krótkotrwałą przyjemność i następnie kontynuowanie tej czynności bez względu na negatywne konsekwencje. Być może właśnie teraz mamy szansę dokonać zdrowego wy- boru. Zapewne dziś każdy z nas już dobrze wie, co byłoby lepszym wyborem dla niego, dla otaczającego go świata i dla przyszłych pokoleń. I choć wychodzenie z uzależnienia to długi i trudny proces, mam nadzieję, że jest możliwy i zaczyna się teraz. Izabela Bołoz myśli, że pandemia wpłynie na sposób, w jaki ludzie spędza- ją wolny czas. Będziemy podróżować bar- dziej lokalnie, docenimy przebywanie na łonie natury, na wolnym powietrzu, gdzie odpoczywamy i unikamy tłumów – pod- kreśla Izabela Bołoz. –  Perspekty- wa ta pozytywnie rezonuje z dzia- łalnością Studia i zainicjowanej w ub.r. nowej marki stref zabaw dla dzieci totutam.com . Od po- czątku działalności naszym celem ↑ ↑ „Eke” to krzesło projektu Nikodema Szpunara dla marki Noti. Wyzwaniem, które widać na zapleczu, są zauważalnie już obniżone budżety. Portfele zmniejszyły się wszystkim po kolei i projektanci muszą sprostać zmienionympotrzebom, nie generując zwiększonego kosztu. Zauważam też, że aspekt środowiskowy zaczyna być częstszym tematemw rozmowach, co jeżeli zagości na stałe, będzie jedną z tych dobrych zmianwynikających ze złej sytuacji. Nikodem Szpunar. ↑ ↑ Fotele „Kanu”, proj. Tomasz Augustyniak, prod. Marbet Style. Fot. Radosław Kaźmierczak. Najpierwwymuszona pandemią zdalna praca, po podliczeniu kosztów oraz przeanalizowaniu efektywności, wwielumiejscach stanie się normą. To tylko jeden z przykładównagłej zmiany, która natychmiast generuje zapotrzebowanie na nowe produkty i usługi. Tomasz Augustyniak. Fot. Weronika Trojanowska. Fot. Studio Szpunar.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=