Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 37 / 112 Next Page
Page Background

r e k l a m a

korzystać z ochrony przed naruszeniem prawa do firmy,

a więc oznaczenia samego przedsiębiorcy. Brzmienie firmy

najczęściej wynika z tego, co zgłoszono w odpowiednim re-

jestrze, takim jak KRS czy CEiDG. W niektórych wypadkach

ochrony będzie można także dochodzić na podstawie regula-

cji dóbr osobistych, takich jak np. nazwisko lub pseudonim,

wizerunek.

PO CO REJESTROWAĆ ZNAKI TOWAROWE?

Skoro właścicielowi oznaczenia przysługuje ochrona na

gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na pierw-

szy rzut oka sens rejestrowania znaku towarowego wydaje

się wątpliwy. Jednak liczby mówią same za siebie – w odnie-

sieniu do Polski, w klasie 20 Międzynarodowej Klasyfikacji

Towarów i Usług, która obejmuje między innymi meble, ist-

nieje 73.401 zarejestrowanych i 5.008 zgłoszonych znaków

towarowych (dane na 22 czerwca 2017 r., wedle bazy danych

EUIPO TmView – znaki polskie i unijne; zgłoszenia w trybie

krajowym, unijnym i międzynarodowym).

Przede wszystkim, rejestracja znaku towarowego to bar-

dziej klarowna pod kątem zakresu roszczeń ochrona, która

jest łatwiejsza do wykazania w procesie. Zasadniczo wystar-

czy przedstawić dowód istnienia prawa, aby móc docho-

dzić roszczeń. Tymczasem na gruncie ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji trzeba wykazywać pierwszeństwo

używania swojego oznaczenia, jego moc odróżniającą, na-

ruszenie lub zagrożenie interesu przedsiębiorcy. Z tego

względu zarejestrowanie znaku może powodować wzrost

jego wartości. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie pra-

wa z rejestracji znaku nie oznacza, że tylko uprawnionemu

z niego przysługuje prawo do jego używania. Jeśli inna oso-

ba ma wcześniejsze prawa do takiego znaku, może podwa-

żyć prawo późniejsze.

CO ZROBIĆ, ŻEBY ZAREJESTROWAĆ

ZNAKTOWAROWY?

Aby zarejestrować znak towarowy, należy złożyć zgłoszenie

w odpowiednim urzędzie i przejść procedurę rejestracji.

W praktyce, w pierwszej kolejności należy ustalić, jaki

chcemy zarejestrować znak, dla jakich towarów lub usług

i na jakim terytorium. Następnie, warto przeprowadzić oce-

nę zdolności rejestrowej i legalności używania oznaczenia

– choć nie jest ona konieczna, daje obraz sytuacji marki na

rynku i odpowiada na pytania o sens rejestracji i bezpie-

czeństwo używania marki. W kolejnym kroku należy przy-

gotować dokumenty zgłoszeniowe i następnie nadzorować

procedurę rejestracji. W jej trakcie może się okazać, że znak

nie spełnia warunków rejestracji (np. ze względu na to, że sta-

nowi opis towaru albo dlatego, że koliduje z innymi znakami

– o ile przeciwnik rozpocznie odpowiednie postępowanie).

Wówczas ochrona nie będzie udzielona. W trakcie postępo-

wania zmierzającego do rejestracji znaku konieczne jest rów-

nież wniesienie odpowiednich opłat urzędowych. W całości

tych działań przedsiębiorców mogą wspierać profesjonalni

pełnomocnicy – na przykład rzecznicy patentowi.

Dlatego, myśląc o marce, warto od razu myśleć o jej zba-

daniu pod kątem kolizji z innymi znakami i o jej rejestracji

w odpowiednim urzędzie. Pozwoli do zbudować jej wartość

w sposób bardziej pewny. Jednocześnie warto mieć na uwadze

konieczność utrzymania tej wartości poprzez monitorowanie

naruszeń marki i dochodzenie z tym związanych roszczeń.

Pomijanie tej kwestii prowadzi do negatywnych konsekwencji,

np. do rozmycia zdolności odróżniającej oznaczenia, a więc do

spadku jego wartości.

d

www.ostermann.eu

Rudolf Ostermann GmbH

7HO

%H]SĬDWQD LQIROLQLD

sales.pl@ostermann.eu

6HUZLV ERJDW\ Z\EyU V]\ENRŁú

1D ZV]\VWNLFK URJDFK L NUDZċG]LDFK

Ostermann

VSHFMDOLVWD

RG REU]HŞ\

2VWHUPDQQ RIHUXMH GRSDVRZDQLD

REU]HŞ\ GR SRQDG SURGXFHQWyZ

SĬ\W MXŞ RG P