Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  39 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 39 / 112 Next Page
Page Background

r e k l a m a

SIRO - Poland Sp. z o. o.

ul. Wernera 61/63

26-600 Radom

tel. +48 (48)331-23-23

fax +48 (48)331-13-00

e-mail:

info@siro.pl www.siro.pl

7YVK\R[` KVZ[LJWUL \ K`Z[Y`I\[VY}^

UH [LYLUPL JHéLNV RYHQ\

VYHa ^ ZRSLWPL PU[LYUL[V^`T

pod adresem:

www.akcesoria.meble.pl

2338-64PB12

2285-169ZN77

2108-168ZN78

2027-172ZN77

A

by sprostać temu zada-

niu pozwoliłem sobie

zorganizować wyciecz-

kę na południe Polski

do dwóch firm produ-

kujących meble na w/w

liniach technologicznych. Tu chciałbym

bardzo podziękować trzem osobom, dzię-

ki którym udało mi się zapoznać z proble-

matyką funkcjonowania tych rozwiązań:

Panom Jerzemu Krzanowskiemu i Wojcie-

chowi Sokołowskiemu z firmy Nowy Styl

– Fabryka Mebli Biurowych w Jaśle oraz

Panu Jarosławowi Czarnikowi z firmy Me-

ble.pl z Rzeszowa.

Dzięki i wyrazy szacunku.

A teraz do tematu i od razu przypomnę:

podstawowymi zasadami systemu produkcji

mebli TPS (Toyota Production System) są:

• skrócenie cyklu produkcyjnego przez

udrożnienie przepływu materiału pro-

dukcyjnego w całym procesie wytwarza-

nia,

• maksymalizacja produktywności poprzez

wytworzenie większej liczby wyrobów

przy zużyciu mniejszej ilości czasu,

materiałów, powierzchni, pracy ludzkiej,

kapitału i innych zasobów,

• projektowanie procesu produkcyjnego,

który jest w stanie dostarczyć wymagane

rezultaty w sposób płynny i elastyczny,

• eliminacja marnotrawstwa (muda), czyli

wszystkich czynności nie dających war-

tości dla klienta.

Dzisiaj zajmę się problemem zasadni-

czym, a mianowicie czasem, bo to właśnie

czas jest podstawowym kosztem produkcji

(nie uwzględniając materiałów).

Proszę też o zrozumienie: wyliczenia

przedstawione w tabeli obok wynikają

z pewnych szacunków i trudno jest udo-

wodnić je dokładnymi obliczeniami mate-

matycznymi. Moim zdaniem jednak mogą

one odbiegać od nich w granicach 10-15%.

Zestawienie to zostało wykonane dla przy

pewnych założeniach:

1. Początek cyklu produkcyjnego jest to

moment podawania płyty do pilarki,

a koniec – załadunek samochodu i wy-

stawienie faktury.

2. Porównanie dotyczy dwóch systemów

produkcji mebli, w których stosowane

są wszystkie maszyny i urządzenia ste-

rowane CNC z wykorzystaniem kodów

kreskowych do ich przestawiania (w tej

sytuacji czasy przestawiania wszystkich

obrabiarek i urządzeń są bardzo krótkie,

poczynając od kilku sekund do ok. 40

sekund).

3. Automatyczna linia do jednostkowej

produkcji mebli wyposażona jest w:

a) 2 pilarki kątowe – pakiety składają się

z jednej płyty, 14 elementów z jednej

płyty; przeciętna wydajność ok. 2,8

elementów / minutę / na jedną pilarkę,

b) 1 automatycznej linii do okleinowania

wąskich płaszczyzn składającej się z 4

jednostronnych okleiniarek wąskich

płaszczyzn wyposażonych w automa-

tyczne systemy podawania elemen-

tów meblowych gwarantujących ich

dokładność wymiarową i kątową

– przeciętna wydajność 7 elementów/

minutę,

c) 2 wiertarki CNC o wydajności ok. 4-5

elementów na minutę / 1 wiertarkę,

d) automatycznych buforów ustawionych

przed linią do okleinowania – czas

składowania elementów 4 minuty;

przed wiertarkami czas składowania

– 120 minut, bufor – pole odkład-

cze przed wysyłką 480 minut (jedna

zmiana).

4. Linia do seryjnej produkcji mebli wypo-

sażona jest w:

a) 1 pilarkę kątową – przeciętny pakiet

składa się z 6 płyt, 14 elementów z jed-

nej płyty, tj. 84 elementy z pakietu,

b) 1 automatyczną czterostronną linię

do okleinowania wąskich płaszczyzn

składającą się z 2 okleiniarek (podłuż-

nej i poprzecznej) oraz automatyczne-

go podawania elementów – przeciętna

wydajność ok. 25 elementów/minutę,

c) 2 wiertarek przelotowych sterowanych

numerycznie o przeciętnej wydajno-

ści ok. 18 elementów / minutę / na 1

wiertarkę,

d) bufory na elementy za pilarką, za

okleiniarką, za wiertarką; czas składo-

wania elementów ok. 4 godziny (240

minut),

e) przeciętny czas składowania mebli na

magazynie 10 dni.

I jakie wynikają z tego porównania wnio-

ski (dla powyższych założeń)? Otóż:

1. Dotyczy czasu procesu produkcyjnego:

a) dla automatycznej linii do jednost-

kowej produkcji mebli czas cyklu pro-

dukcyjnego wynosi ok. 634 minut,

b) dla linii do seryjnej produkcji mebli

wynosi ok. 15.120 minut.

2. Wydajność dwóch porównywalnych

systemów jest następująca:

a) dla automatycznej linii do jednostko-

wej produkcji mebli wydajność wyno-

si ok. 2.240 elementów na zmianę,

b) dla automatycznej linii do seryjnej

produkcji mebli wydajność wynosi

ok. 7.840 elementów na zmianę.

Zwracam jednak uwagę na czas cyklu

obrotu kapitału obrotowego oraz jego wiel-

kość.

Resztę spostrzeżeń pozostawiam Pań-

stwu lub przy następnym naszym spotkaniu

na łamach „BIZNES meble.pl”.

d