Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  96 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 96 / 112 Next Page
Page Background

f

technologie

X

uszlachetnianie powierzchni meblowych

96

BIZNES meble.pl

[

sierpieñ 2017

Różnorodność stylów życia, zmiany de-

mograficzne, cyfryzacja czy świadome

obchodzenie się z zasobami naturalnymi

to hasła przewodnie trendów. Hasła te od-

zwierciedlają zachowania społeczne, któ-

re mocno wpływają na indywidualizację

wnętrz i poszukiwanie nowych rozwiązań

w projektowaniu. Firmę Impress Decor

zastanowiły refleksje i zmysłowe odczu-

cia, jakie przychodzą do nas poprzez

obecność w różnych kulturach i aktyw-

ność wynikającą ze stylu życia.

Wyraźną zmianę w sposobie myślenia

można było zauważyć późną jesienią ub.r.,

kiedy odbyły się „Furniture Days” zorga-

nizowane przez Interprint. Przewodniczą-

ce im hasło: „Transform” oddaje przede

wszystkim charakter zmian społecznych,

a tematy takie jak: „un/limited”, „de/mate-

rialised”, „non_conform”, „co-everything”

ich specyfikę. Obserwatorzy trendów pod-

kreślają jak często to, co wczoraj było ty-

powe dla takich przestrzeni życia społecz-

nego, jak ekonomia, kultura, polityka czy

środowisko, dzisiaj często nie ma już racji

bytu. Siła transformacji jest ogromna i nie

da się jej powstrzymać. Na przykładzie

propozycji trendowych widać, jak zmie-

nia się nasze postrzeganie grup wieko-

wych. Schattdecor opisuje to zjawisko jako

„Ageless Living”. W Interprint znajdziemy

megatrend „Silver Society”. Obrazuje on

zmiany w strukturze wiekowej. Żyjemy co-

raz dłużej, a dzieci rodzi sięmniej. Zmienia

się też sposób postrzegania osób dojrza-

łych. Często prowadzą aktywny styl życia

i mają mądrość, która może być zasobem

młodych ludzi.

W najnowszych trendach wyraźnie

widoczna jest potrzeba wolności, podej-

mowania ryzyka i przekraczania granic.

Firma Renolit fascynację odwagą opisuje

w trendzie „Speed Motion”. Zdaniem ob-

serwatorów trendów, ludzie podejmują

ryzyko, bo chcą nie tyle błyskawicznej

gratyfikacji w postaci szybkiego skoku

adrenaliny, ale przyjemności z tytułu

prawdziwego doświadczania. Doświad-

czenie zbliża nas do prawdziwej i pier-

wotnej natury, za którą bardzo tęsknimy.

Uczucie jest na tyle silne, że chętnie sta-

WOLNO¥m

Tak

w doświadczaniu

siebie, jak

i wspólnoty

z ludźmi

najważniejsza jest

wolność.

Kosmopolityczny wyraz trendu„I’m inspired by Urban Spirit”Impress Decor bazuje na spotkaniu czerni i szarości z ciemnym odcieniem niebieskiego czy zieleni.Ważny jest przy

tym efekt matu i trójwymiarowości struktury.

„Delta Oak”, Impress Decor.

„Connox”, Impress Decor.