Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2019

14 raport • wojna celna USA-Chiny biznes meble.pl | sierpień 2019 D la pełnego obrazu obecnych re- lacji Stany Zjednoczone – Chi- ny zapewne należałoby cofnąć się przynajmniej do lat 90. i przeanali- zować stosunki gospodarcze tych krajów oraz swoisty układ pozwalający jednym i drugim na rozwój. USA tanio kupowa- ły produkty z Chin, co pozwalało Stanom Zjednoczonym na osiąganie przewa- gi konkurencyjnej, a Chinom zapewnia- ło dopływ kapitału. Po osiągnięciu od- powiedniego poziomu rozwoju to Chiny zaczęły sprzedawać produkty na cały świat z pominięciem USA. Wojna Trumpa Obecna wojna celna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami jest bezpośred- nim skutkiem protekcjonistycznej polity- ki Prezydenta USA Donalda Trumpa. Jesz- cze przed objęciem prezydentury i w czasie kampanii nie krył on swoich opinii na te- mat chińskiej polityki handlowej. 2 maja 2016 r., podczas kampanii o uzyskanie no- minacji Partii Republikańskiej, Trump po- wiedział wprost: Nie możemy pozwalać na kontynuację przez Chiny rabowania naszego kraju, a to jest to, co oni właśnie robią. To jest największy złodziej w historii świata! (ang. We can’t continue to allow China to rape our country and that’s what they’re doing. It’s the greatest theft in the history of the world ). Jed- nak tego typu wypowiedzi na temat chiń- skiej polityki handlowej padało w trakcie kampanii obecnego Prezydenta USA zde- cydowanie więcej. Administracja Trumpa od lutego 2018 r. stopniowo wprowadzała cła na różne pro- dukty (panele solarne, stal, aluminium itp.), które z racji na dominującą w światowym handlu rolę Chin, dotykały ten kraj najbar- dziej. Chiny nie pozostawały dłużne i po- cząwszy od kwietnia 2018 r. zaczęły wpro- wadzać cła odwetowe na produkty z USA. Z pewnością obecny konflikt celny Stanów Zjednoczonych z Chinami jest szansą na zwiększenie eksportu z Polski do USA. Ceny polskich produktów, w tym mebli, stają się konkurencyjne w stosunku do chińskich z nałożonym cłem. I chociaż dzisiaj – jak nigdy dotąd – tak wiele zależy przede wszystkim od nas, to przed polskim producentami droga jest jeszcze długa i wyboista. I wcale nie ma gwarancji, że koniec tej drogi będzie zwycięski. Gdzie dwaj się biją, tamPolska skorzysta? Tekst: Marek Hryniewicki W tym roku w ramach działalności informacyjnej realizowanej przez Izbę sporo miejsca poświę- camy rynkowi USA (ale nie tylko). Dosyć duży nacisk położyliśmy generalnie na rynki perspek- tywiczne. W ramach dorocznego spotkania Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnej specjalizacji” zorganizowaliśmy dwa wykłady dotyczące sprzedaży na bardziej odległych rynkach. W ramach tych wykładów skoncentrowaliśmy się głównie na różnicach kulturowych pomiędzy klientami europej- skimi a klientami z USA, Chin, Indii czy regionu Półwyspu Arabskiego. Sporo miejsca odnośnie USA, Kanady czy właśnie Chin zajmą wykłady podczas Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego, który OIGPM organizuje podczas targów „Drema”/„Furnica”/„SoFab” w Poznaniu (11 września 2019 r.). Skupiamy się również na promocji – jesteśmy obecnie w końcowej fazie negocjowania finansowania dużego projektu promocyjnego związanego z USA. W ramach tego projektu przewidujemy duże stoisko na targach High Point Fall Market. Projekt ten zawiera w sobie również duży komponent medialny realizowany zarówno w Polsce, jak i USA, działania zmierzające do pozyskania klientów itp. Sporym zainteresowaniem z tego rynku cieszy się również Katalog Eksportowy wydawany przez Izbę. Ponadto przekazujemy również członkom Izby wszelkiego rodzaju zapytania ofertowe, które docie- rają do naszego biura od klientów z USA. Michał Strzelecki dyrektor Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli: Nie możemy pozwalać na kontynuację przez Chiny rabowania naszego kraju, a to jest to, co oni właśnie robią. To jest największy złodziej whistorii świata! (ang. We can’t continue to allow China to rape our country and that’s what they’re doing. It’s the greatest theft in the history of the world). Donald Trump, Prezydent USA

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=