Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2019

20 raport • wojna celna USA-Chiny biznes meble.pl | sierpień 2019 N a ile Pańskim zdaniem obec- na wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami może wpłynąć na światową gospodar- kę? Jaki może być jej wpływ na gospo- darkę Polski? Wojna handlowa Stanów Zjednoczo- nych z Chinami z pewnością wprowadzi zmiany w dystrybucji światowego han- dlu. Jest również wielką szansą dla na- szej gospodarki. Stany Zjednoczone (25% światowego GDP) i Chiny (15% światowe- go GDP) to obecnie dwie największe go- spodarki świata. Wspólnie odpowiadają za 40% produktu krajowego świata. Wzrost znaczenia gospodarki Chin w ciągu ostat- nich 30 lat w dużym stopniu został uła- twiony i przyspieszony przez transfer pro- dukcji wszelkiego rodzaju dóbr z państw wysoko rozwiniętych, w tym Stanów Zjed- noczonych, do Chin. Równolegle ze wzro- stem transferu produkcji transferowany był również know-how. Do dzisiaj odby- wa się to z pominięciem respektowanych w kulturze zachodniej praw do warto- ści intelektualnej. Dodatkowo gospodar- ka Chin do dzisiaj pozostaje zamknięta dla firm zagranicznych. Te dwa aspekty były jedną z głównych przyczyn wprowa- dzenia, wraz ze zmianą w 2017 roku ad- ministracji w Stanach Zjednoczonych, no- wego paradygmatu prowadzenia polityki zagranicznej z negocjacyjno-ugodowej na konfrontacyjną. Polska oraz cały region środkowo-europejski może na tej zmia- nie skorzystać, nie tylko jako kupujący np. samoloty wielozadaniowe F-35 i gaz LNG, lecz również jako sprzedający swo- je produkty. Polskie meble wpisują się wy- śmienicie ze swoimi możliwościami oraz przewagami konkurencyjnymi w obecną sytuację na rynku mebli w Stanach Zjed- noczonych. Chiny są największym producentem i największym eksporterem mebli na świecie. Znaczna część chińskiej pro- dukcji trafia do Stanów Zjednoczo- nych. Czy ofiarą konfliktu USA-Chiny padną również chińskie meble sprze- dawane do USA? Około 50% wszystkich importowanych mebli do Stanów Zjednoczonych pocho- dzi z Chin. Wprowadzenie ceł na towary Michał Błoński, partner zarządzający w firmie Tatfa, o amerykańskim rynku mebli, skutkach wojny celnej Stanów Zjednoczonych z Chinami i szansach dla polskich eksporterów. Trzeba działać Rozmawiał: Marek Hryniewicki szybko, wspólnie i z rozwagą

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=