Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2019

26 branża • wiadomości 400 tys. cudzoziemców ma ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy w Polsce – informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców (w ostatnich 2 latach ich liczba wzrosła o 30%) 2,9% ma wynieść – według prognoz Narodowego Banku Polskiego – inflacja w Polsce w przyszłym roku (według ekonomistów może ona osiągnąć nawet 3,5-4%) biznes meble.pl | sierpień 2019 Jestem bardzo szczęśliwy, że uruchamiamy te- raz zakład Egger Biskupiec i wraz z kadrą zarzą- dzającą oraz pracownikami jesteśmy dumni, że możemy stać się ważnym dostawcą dla polskie- go przemysłu meblarskiego. Działamy w Polsce już od początku lat 90. i z powodzeniem współpracu- jemy z ponad 150 lokalnymi partnerami – powie- dział Michael Egger – współwłaściciel firmy. – Je- steśmy również dumni, że możemy przyczynić się do rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego, ofe- rując prawie tysiąc miejsc pracy w trakcie budowy i teraz, kiedy fabryka już działa. Fabryka Egger Biskupiec została zaplanowana i zbudowana zgodnie z rozporządzeniem Unii Euro- pejskiej w sprawie najlepszych dostępnych technik (BAT), co oznacza wykorzystanie dostępnych technik, które są najkorzystniejsze dla zapobiegania lub mi- nimalizowania emisji i negatywnego wpływu na śro- dowisko. Zakład w Biskupcu ma ultranowoczesne obiekty oparte na najnowszej dostępnej technologii produkcji i wiedzy o środowisku. Dysponuje liniami produkcyjnymi do produkcji surowych i laminowanych płyt wiórowych, które są obecnie stopniowo urucha- miane. W trakcie pełnej eksploatacji moce produkcyj- ne wyniosą 650 tys. m 3 surowej płyty wiórowej rocz- nie, z czego duża część będzie pokryta dekoracyjny- mi powłokami. Oprócz polskich producentów mebli i hurtowni, znaczącego postępu dzięki poczynionej inwestycji do- świadcza region również. W Egger Biskupiec zatrud- nionych jest już ponad 370 osób, a wkrótce będzie ich 400. Zostali oni intensywnie przeszkoleni w kilku in- nych zakładach Grupy Egger i teraz przejmują odpo- wiedzialność za codzienne funkcjonowanie dziewięt- nastu zakładu. Ponadto stworzono dodatkowo 600 pośrednich miejsc pracy u dostawców lub usługo- dawców. q Zakład w Stalowej Woli jest największym tartakiem IKEA Industry. Zapewnia tarcicę sosnową, służącą do produkcji mebli z litego drewna w Polsce i na Słowacji. W zakładzie powstają duże ilości biomasy w postaci zrę- bek i trocin. Dotychczas biomasa była wykorzystywana do produkcji ciepła na potrzeby suszarni. Obecnie, dzię- ki nowej inwestycji, w zakładzie będzie wytwarzana tak- że energia elektryczna. Surowiec drzewny, który trafia do tartaku, jest w 100% certyfikowany lub kontrolowa- ny FSC. Oznacza to, że pozyskanie drewna odbywa się w sposób zrównoważony i zgodny z zasadami odpowie- dzialnej gospodarki leśnej. Zgodnie z realizowaną strategią zrównoważonego rozwoju, zakład stale pracuje nad wdrażaniem rozwią- zań, które pozwolą na ograniczenie zasobów wykorzysty- wanych do produkcji. Dlatego w Stalowej Woli zostanie uruchomiona elektrociepłownia kogeneracyjna, wytwa- rzająca energię i ciepło na potrzeby własne tartaku. Naj- nowsza inwestycja obejmuje turbinę parową o nominal- nej mocy produkcyjnej 1,2 MW energii elektrycznej. Jako część IKEA Industry, bardzo dużą wagę przy- kładamy do oszczędności i zrównoważonego zarządza- nia surowcem. Uruchomienie własnej elektrociepłowni pozwala wykorzystywać biomasę w postaci zrębki i tro- cin do produkcji ciepła użytkowego do suszenia tarci- cy oraz teraz także energii elektrycznej, niezbędnej do funkcjonowania zakładu. Zużycie biopaliwa na miejscu jest także korzystne ze względu na ograniczenie trans- portu – mówi Michał Kubliński, dyrektor zakładu IKEA In- dustry Stalowa Wola. Zrównoważony rozwój to ważna część tożsamo- ści IKEA, co podkreśla Sustainability Manager Andre- as Carlsson: IKEA Industry zobowiązała się do reduk- cji emisji gazów cieplarnianych o 80% pomiędzy 2016 a 2025 r. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest wyko- rzystywanie w procesach produkcyjnych wyłącznie od- nawialnej energii elektrycznej. Przy tym produkcja ener- gii lokalnie, jak np. w Stalowej Woli, jest najlepszym wy- borem. Zakłady IKEA Industry w Polsce kupują energię odnawialną wytwarzaną na farmach wiatrowych. Budowa własnej elektrociepłowni to kolejna inwesty- cja, pozwalająca na zrównoważone zarządzanie biomasą powstającą w tartaku. W 2017 r. w Stalowej Woli urucho- miono linie do produkcji pelletu klasy premium, certyfiko- wanego EN+A1 oraz DIN PLUS. q Fabryka Egger w Biskupcu rozpoczyna produkcję 28 czerwca w Biskupcu rozpoczął działalność dziewiętnasty zakład Grupy Egger na świecie. Nowoczesna pod względem technicznym i ekologicznym fabryka płyt wiórowych, o zdolności produkcyjnej 650 tys. m 3 płyt wiórowych kosztowała 440 mln euro. Dzięki fabryce powstało 400 bezpośrednich i 600 pośrednich miejsc pracy, a Egger Biskupiec zastąpi obecny import płyt wiórowych do Polski. IKEA inwestuje w produkcję zielonej energii IKEA Industry Stalowa Wola zrealizowała kolejną inwestycję, umożliwiającą wykorzystywanie powstałej w tartaku biomasy do produkcji zielonej energii. Niebawem zakład uruchomi własną kogeneracyjną elektrociepłownię, która będzie dostarczać jedną czwartą energii elektrycznej potrzebnej w produkcji. Najnowsza inwestycja IKEA Industry Stalowa Wola to turbina parowa o nominalnej mocy produkcyjnej 1,2 MW energii elektrycznej. Zlokalizowana w Biskupcu w województwie warmińsko-mazurskim fabryka to dziewiętnasty zakład Grupy Egger na świecie.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=