Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2019

36 branża • wywiad biznes meble.pl | sierpień 2019 J ak wyglądała Pana droga na stanowisko prezesa Stowarzy- szenia? Od lat prowadzę własną firmę meblar- ską. Wcześniej skończyłem studia bizneso- we w Kijowie. Dzięki nim zrozumiałem, że chociaż ukraińska branża ma bardzo dobre zaplecze technologiczne, to główny pro- blem leży w tym, jak to zakomunikować. Rola marketingu jest dziś pierwszorzędna, bo ma realny wpływ na biznes. Opiekujemy się tym aspektem funkcjonowania naszych przedsiębiorstw. Opracowaliśmy tzw. soft skils. Edukujemy, jak ze sobą rozmawiać. Stowarzyszenie rozwija się bardzo dyna- micznie. Tak, kilkanaście lat temu, kiedy do niego dołączyłem,zrzeszało 60 członków.Dziś jest to 175 firm. Z własnej inicjatywy powołali- śmy do życia szkołę zawodową. Współpra- cujemy z zagranicznymi fundacjami. Chce- my zadbać nie tylko o edukację i promocję, ale przede wszystkim o realne kontakty biz- nesowe. Jesteśmy w trakcie przygotowań do budowy obiektu wystawienniczego 20 km od Kijowa. Najprawdopodobniej w przy- szłym roku, wraz z członkami stowarzysze- nia zaprezentujemy się wspólnie na targach meblowych w Poznaniu. Jest też możliwe, że projektanci z Ukrainy będą promowani na „Arena Design”. Przyznaję, że regularnie, kilka razy w roku jestem w Polsce. Mamy tu znajomych i przyjaciół. Co roku odwiedza- my Poznań, bo jest to jest dla nas bardzo ważne miejsce z punktu widzenia bizneso- wego. Dlaczego? Polska jest liderem, jeżeli chodzi o me- blarstwo. Od początku wojny z Rosją staje- my się coraz bardziej integralni ekonomicz- nie z Unią Europejską. Nasz eksport rośnie corocznie o 50%, z czego 40% stanowi sprzedaż do Europy. Jesteśmy wysoko zinte- growani z polskimprzemysłemmeblarskim. Jakie są poziomy tej integracji? Jest ich wiele. Po pierwsze, historycz- nie mamy na Ukrainie wielu dużych i śred- nich kupców polskichmebli. Po drugie, duże polskie firmy mają zakłady produkcyjne w Ukrainie. Członkami naszego stowarzy- szenia jest kilka polskich firm, które mają fabryki na Zachodzie Ukrainy, na przykład BRW. Po trzecie, nasze firmy dostarczają do polskich fabryk gotowe elementy lub pół- produkty. Na przykład moja firma od ok. 5 lat dostarcza elementy fornirowane do pol- skich fabryk. Polscy producenci potrzebują coraz większej ilości półproduktów. Coraz więcej produkcji płyty wiórowej, MDF i for- nirowanej odbywa się na Ukrainie. Jesteśmy coraz bliżej logistycznie. Myślę, że integra- cja będzie coraz większa również ze względu na koszty pracy. Jak duża jest ukraińska branża? Jakie fir- my ją tworzą? Potencjał ukraińskiej branży meblarskiej jest bardzo duży.Może być tak silny, jak pol- skiego przemysłu. Struktura branżowa jest zróżnicowana. Mamy zarówno duże firmy zatrudniające 3 tysiące pracowników i gene- rujące roczny obrót o wartości kilkudziesię- ciu milionów dolarów, jak i małe manufak- tury, które wytwarzają designerskie meble. To zupełnie jak w Polsce. Też tak uważam, z tym, że Polska jest co najmniej 10 lat do przodu. Na szczęście, na Ukrainie znacząco na korzyść zmieniła się sytuacja z korupcją i poprawił klimat bizne- sowy. Naszym głównym celem jest nie tylko sprzedaż mebli do Polski, ale też wytworze- nie dobrego klimatu do inwestycji w Ukra- inie. Sprzyja temu bliskie położenie geogra- Volodymyr Patis, prezes Ukrainian Association of Furniture Manufacturers, o bliskości Polski i Ukrainy, otwartości na współpracę i korzyściach, jakie mogą z niej wyniknąć. Jesteśmy Rozmawiała: Diana Nachiło Fot: tomasz markowski otwarci

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=