Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2019

40 branża • analiza biznes meble.pl | sierpień 2019 P ojęcie innowacji praktycznie od- nosi się do wszystkich sfer życia: od nowych rozwiązań dotyczą- cych życia gospodarczego czy społecznego do nowych prądów myślowych i kultural- nych.Wpotocznymrozumieniu innowacja oznacza coś nowego i innego od dotych- czasowych rozwiązań. Dosyć często może się kojarzyć z potrzebną zmianą na lepsze. Innowacja to wprowadzenie czegoś nowe- go, rzecz nowo wprowadzona, nowość, re- forma, transformacja. Zjawisko innowacji jest nierozłącz- nie związane z pojęciem zmiany, nowo- ści, transformacji reformy czy też idei po- strzeganej jako nowa. Za innowacje uważa się najróżniejsze fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyj- nym, społecznym lub psychologicznym. Innowacje odgrywają istotną rolę w stosunku do wzrostu gospodarczego. We współczesnych gospodarkach wzrasta znaczenie innowacji w porównaniu z tra- dycyjnymi czynnikami wzrostu gospo- darczego, takimi jak ziemia, kapitał i siła robocza. Ekonomiści oceniają, że aż 2/3 wzrostu gospodarczego krajów rozwinię- tych należy wiązać z zastosowaniem in- nowacji. O innowacyjności można mówić i pisać długo w samych superlatywach. Wspomnę tylko, że innowacyjność skutkuje między innymi możliwością wprowadzenia na rynki nowych produktów i usług, rozbu- dowy bądź otwarcia nowej firmy, obniże- nia kosztów produkcji czy uruchomienia nowej linii produkcyjnej. I to właśnie tego typu rozwiązania powinna implemento- wać branża drzewna i meblarska. Meblarstwo a innowacje Produkcja mebli należy do szóstej w kolejności gałęzi przemysłu drzewne- go, a eksport osiąga wartość kilkudziesię- ciu miliardów złotych. Polskie meblarstwo przeżywa rozkwit i zyskuje uznanie na rynku międzynarodowym. Z drugiej stro- ny producenci muszą liczyć się z brakiem kadry i coraz silniejszą konkurencją. Meble produkowane w Polsce są jed- nym z najlepszych polskich towarów eks- portowych. Polska jest szóstym produ- centem i trzecim eksporterem mebli na świecie, zajmuje tym samym pozycję jed- nego z liderów w branży. Branża meblar- ska zajmuje strategiczną pozycję w roz- woju gospodarczym kraju, co regularnie potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. Utrzymanie rozwoju branży meblar- skiej na wysokim poziomie wymaga jed- nak zastosowania przez przedsiębiorstwa rozwiązań, które przełożą się na wzrost wydajności i rentowności przedsięwzię- Ekoinnowacjewbranży – nowe spojrzenie, nowemożliwości, nowe perspektywy W ostatnim czasie odnotowuje się wzrost znaczenia działalności innowacyjnej na kondycję podmiotów gospodarczych, jak również całych gospodarek. Większość z innowacyjnych programów ma na celu sprostanie oczekiwaniom klientów i unowocześnienie otaczającego ich środowiska. Niestety, wraz ze wzrostem gospodarczym degradacji ulega środowisko naturalne, wyczerpują się zasoby naturalne i następuje coraz silniej odczuwalne oddziaływanie zmian globalnego klimatu. Z tego względu nieuniknione jest zapotrzebowanie na innowacje ekologiczne, zwane również ekoinnowacjami, które mają na celu osłabienie bądź redukcję destrukcyjnych oddziaływań ludzkich. Tekst: Przemysław Karlik Autor jest prezesem Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=