Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2019

48 branża • wywiad biznes meble.pl | sierpień 2019 H äfele reprezentuje inteligent- ne i całościowe spojrzenie na życie. Co jest dla Państwa klu- czowe? Kiedy kilkanaście lat temu zaprezento- waliśmy się na „Interzum”, po raz pierwszy użyliśmy terminu Häfele Functionality. Za- leżało nam na tym, aby podkreślić, że każdy z nas jest indywidualnością i wszyscy mamy własny styl życia. Chociaż większość z nas dysponuje podobną przestrzenią życiową, to chcemy ją umeblować zgodnie z naszymi indywidualnymi potrzebami. Zawsze jako przykład podaję mebel, który jest w każdym domu – szafę. Jedni lubią porządek, inni zu- pełnie nie przykładają do niego uwagi.Moż- na więc powiedzieć, że każdy z nas inaczej użytkuje szafę. W kolejnych latach rozwinę- liśmy ideę Häfele Functionality w kierun- ku większej ilości życia na metrze kwadra- towym. Nazwaliśmy ją More life Per square meter. Warto zauważyć, że coraz częściej żyjemy w dużych miastach. Wszyscy mamy coraz mniej miejsca i rzadko mamy możli- wość ją powiększyć. W wielu krajach postę- puje industrializacja. Załóżmy, że standar- dem jest, że dwoje ludzi żyje na stosunkowo niewielkiej przestrzeni 50 metrów kwadra- towych. Naszym zadaniem jest stworzenie im jak najbardziej komfortowego wnętrza. Chcemy uczynić je bardziej smart. Przy tym wnętrze ma cały czas pozostawać czyste i funkcjonalne. W dbałości o komfort i wygodę klientów są Państwo bardzo empatyczni. Czymoż- na powiedzieć, że Häfele jest kobietą? Coś w tym jest, ale warto zaznaczyć, że kiedy w 2007 roku zaproponowałam ideę Häfele Functionality niewiele osób ją rozu- miało. To było wówczas bardzo innowacyjne. Tak, kiedy grupa dziennikarzy odwie- dziła nasze stoisko na „Interzum” w 2007 roku, kontakt z promowaną przez nas ideą i sposób jej realizacji budziły za- chwyt i ogromne zainteresowanie. Wszy- scy z przyjemnością oglądali nasze roz- wiązania. Były one na tyle innowacyjne, że zdecydowaliśmy o wyjątkowej kampanii prasowej. Od maja do października publi- kowaliśmy artykuły na temat funkcjonal- ności mebli i informowaliśmy o idei Häfele Functionality. Gdybyśmy się na to nie zde- cydowali, nie przyniosłoby to rezultatów, które zaczęliśmy zauważać już 4-5 lat póź- niej. Dziś tego typu kampanie są natural- ne, ale przed nami nikt o tym w ten sposób nie mówił. Z perspektywy czasu mogę po- wiedzieć, że bardzo potrzebowaliśmy tego doświadczenia. Już w niespełna 2 lata póź- niej dostałam komunikat od naszego ze- społu, że osiągnęliśmy rezultat, którego oczekiwaliśmy. Na konkretne efekty mu- sieliśmy poczekać odrobinę dłużej. Potrze- bowaliśmy czasu, żeby wyzwania, które so- bie postawiliśmy i nasz sposób myślenia zostały przyjęte przez rynek i finalnie oka- zały się bardzo skuteczne. To rzeczywiście była promocja bardzo kobiecego spojrze- nia. Czułam jednak, że musimy działać ze- społowo, pracować razem: i kobiety, i męż- czyźni, by stworzyć lepszy świat do życia. Czuję się szczęśliwa, że mogę dziś obser- wować rezultaty, że zbieramy owoce takie- go postępowania. Cieszę się, że mogłam być częścią tej zmiany. Sibylle Thierer, prezes Grupy Häfele, o świeżym spojrzeniu na aranżację przestrzeni, odwadze do promocji innowacyjnych idei i sile firm rodzinnych. Być częścią Rozmawiała: Diana Nachiło tej zmiany Fot: tomasz markowski

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=