Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2019

52 design • wiadomości 50 lat minie 17 sierpnia od śmierci słynnego niemieckiego architekta Ludwiga Miesa van der Rohe 20 tys. zł to wysokość stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej, które otrzymał Tadeusz Ciechanowski, laureat konkursu Young Design 2019, organizowanego przez IWP biznes meble.pl | sierpień 2019 Zrewitalizowaną fabrykę pianin i fortepianów Ca- lisia zamieniono w kompleks hotelowo-biurowo-kultu- ralny, przywracając tym samym niszczejący dotąd ob- szar mieszkańcom miasta. Realizacja Antczak Invest- ments to dobry przykład na to, jak połączyć przeszłość i teraźniejszość, by stworzyć oryginalne i ponadczaso- we miejsce z duszą. W czasach nowoczesnej architektury, coraz czę- ściej doceniamy rolę starych budynków, które są inte- gralnym elementem miejskiego krajobrazu, historycz- nym artefaktem oraz elementem tożsamości miasta i jego mieszkańców. Niszczejące budowle są odnawio- ne i adaptowane na przestrzenie mieszkaniowe czy ko- mercyjne. Aby przywrócić blask tym architektonicznym perełkom, poddaje się je renowacji wedle zasady „ada- ptive reuse”, czyli modernizacji historycznego budyn- ku, z zachowaniem jego ducha oraz dodaniem do niego nowoczesnych rozwiązań i standardów. W myśl tej za- sady stworzono wielofunkcyjny kompleks, który spełni oczekiwania współczesnych użytkowników. Zrewitalizo- wana fabryka fortepianów będzie po części przestrzenią publiczną – mieszkańcy Kalisza będą mogli korzystać m.in. z odnowionego dziedzińca, otoczonego kameral- nymi restauracjami i showroomami. Kaliski Hampton by Hilton zlokalizowano na tere- nie zrewitalizowanej fabryki pianin i fortepianów Cali- sia, która przez ponad 130 lat prężnie działała w mie- ście. Założona w 1878 r. przez Gustawa Arnolda Fi- bigera manufaktura to miejsce, w którym tworzono stylowe i niezwykle eleganckie instrumenty na spe- cjalne zamówienie. W 2015 r. wpisanym do rejestru zabytków budynkiem dawnej fabryki, zainteresował się kaliski przedsiębiorca i deweloper, Marcin Ant- czak, który postanowił wykorzystać potencjał obiek- tu z tak bogatą historią. Rewitalizacja kompleksu Calisia Co dzieje się w świecie architektury, gdy historia spotyka współczesność? Przykładem takiej inwestycji, jest kompleks Calisia One w Kaliszu i wchodzący w jego skład hotel Hampton by Hilton Kalisz. Przy wykończeniu wnętrz hotelu Hampton by Hilton Kalisz postawiono na polskie marki i sprawdzonych, lokalnych dys- trybutorów. Wyposażenie pokoi i stref wspólnych dostarczyło Comforty, za wykładziny podłogowe odpowiadała firma Carpet Studio. Wieczór Architektów, który odbył się w warszaw- skim salonie 9design, zgromadził wielu przedstawi- cieli mediów i renomowanych pracowni architekto- nicznych. Gości powitała właścicielka marki – Anna Dobrzycka, która wraz z mężem Krystianem Dobrzyc- kim od 2009 r. prowadzi salon 9design, oferując klien- tom wyselekcjonowane przedmioty do wnętrz i meble od zagranicznych, a także polskich producentów. Wyczekiwana przez wszystkich prelekcja Tomka Rygalika okazała się merytoryczną, inspirującą histo- rią na temat kontekstu dla projektowania użytkowego. Spotkanie było również okazją, by nieco szerzej zapo- wiedzieć współpracę projektanta z dynamicznie roz- wijającą się polską marką Inspirium. Podczas spotka- nia zebrani goście mogli w swobodnej atmosferze za- poznać się z ekspozycjami salonu 9design. q Wieczór Architektów w 9design 6 czerwca, w salonie 9design przy ul. Lucerny 25 w Warszawie, odbył się pierwszy Wieczór Architektów. Głównym punktem spotkania był wykład uznanego projektanta, kuratora i doktora sztuki Tomka Rygalika. Do pamiątkowej fotografii z Wieczoru Architektów pozowali (od lewej): projektant Tomek Rygalik, redak- torki: Anna Grużewska i Ewa Mierzejewska, właściciele marki Inspi- rium: Tomasz Matejczyk i Monika Struska oraz właściciele 9design – Anna i Krystian Dobrzyccy. Otwarcie Hampton by Hilton Kalisz nieprzypadkowo odbyło 31 maja br., dokładnie w 100 rocznicę powstania marki Hilton. Jej założyciel, Conrad Hilton, zapewne nie przeczuwał, że zakupiony w 1919 r. pierwszy Hotel w Ci- sco (USA) stanie się początkiem jednej z największych sieci hotelowych na świecie, która obejmuje aktualnie blisko 5.750 obiektów i 17 marek w 113 krajach. W Pol- sce funkcjonuje już 25 obiektów Hiltona, a ten w Kaliszu będzie 12 pod szyldem Hampton by Hilton. Autorem koncepcji architektonicznej jest pracow- nia MODOarchitektura z Poznania. Architekci nawią- zali bryłą do historycznego zespołu budynków fabrycz- nych m.in . poprzez odpowiednie proporcje, wielkość otworów okiennych oraz rytm podziałów na elewacji. Budynek zyskał nowoczesnego wyrazu dzięki współ- czesnym materiałom elewacyjnym. Dociekliwi obser- watorzy w wyglądzie fasady dopatrują się również na- wiązania do klawiatury fortepianu. Projekt lobby oraz klatek schodowych powstał dzię- ki współpracy z pracownią Jeske Design Plus. Głów- ny hol wejściowy zaprojektowano w formie szklane- go łącznika pomiędzy zabytkowym budynkiem biurow- ca i nowoczesną częścią hotelową. Współczesna forma i wykorzystane materiały czytelnie rozdzielają pełnione funkcje i świetnie łączą „stare” z „nowym”. Zabytkowe sąsiedztwo zobowiązuje, co znalazło również swoje odzwierciedlenie w wysokim standar- dzie hotelowych wnętrz. Ewa Wereszczyńska, projek- tantka wnętrz obiektu z pracowni Molecularch pod- kreśliła, że przestrzenie hotelu miały łączyć w sobie to, co najlepsze w naturze, z ponadczasową elegancją i harmonią: Zależało mi, aby wnętrza nowego hote- lu były skomponowane z naturą – by świeżość i spo- kój zieleni oraz dostojność i duch otoczenia prze- nikały wprost do hotelu, dając poczucie ponadcza- sowej elegancji i harmonii. Ta idea towarzyszyła mi na etapie pracy twórczej, czego odzwierciedleniem są odpowiednio dobrane kolory w pokojach: wiodą- ca spokojna zieleń oraz barwy natury: kolory piasko- we, szarości, brązy. Dostojność gmachu fabryki mu- siała także znaleźć odzwierciedlenie w jakości wnętrz przyległego hotelu marki Hampton by Hilton. Stąd bar- dzo wysoki standard elementów wykończenia i wypo- sażenia: zabudowy meblowe w naturalnym fornirze, kamień naturalny, wykładziny dywanowe wełniane o wysokiej gramaturze. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=