Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2020

82 branża w 10 odsłonach BIZNES.meble.pl | sierpień 2020 J eszcze dwa lata temu, we wrze- śniu 2018 r., zastanawiano się, czy scenariusz pt. „Polskie me- ble nr 1 w Europie”, jest realny. Jak wy- nikało wtedy z raportu Polskiego Fun- duszu Rozwoju, Polska do 2020 r. miała być pod względem eksportu mebli nu- merem jeden w Europie i wyprzedzić Włochy oraz Niemcy. Dzisiaj już wiemy – cel został osiągnięty. Szybkie tempo wzrostu i dobre wy- niki plasują sektor meblarski wśród klu- czowych obszarów polskiej gospodarki. Nie oznacza to jednak, że nie pojawiają się przed nim wyzwania. Raport PFR su- gerował, że dotarcie do szerokiego gro- na europejskich odbiorców, wymaga po- konania wielu barier i włożenia wysiłku m.in . w umocnienie marki polskich me- bli. Ważną rolę mieli i wciąż mają do ode- grania rodzimi projektanci. PFR pro- gnozował, że aby zwiększyć udział na światowym rynku, polscy producenci będą musieli przemodelować swoją dzia- łalność m.in . poprzez inwestycje w auto- matyzację, rozwój bezpośrednich usług, a także umocnienie marki i zadbanie o jej silną tożsamość poprzez inwestowanie w innowacyjne rozwiązania wzornicze. Polski przemysł meblarski coraz odważ- niej podbija zagraniczne rynki i staje się na nich widoczny. Rodzime firmy pojawiają się na światowych wydarzeniach poświęco- nych wzornictwu i biorą udział w prestiżo- wych konkursach. Nasze meble są doce- niane zarówno za design, jakość, ale także innowacyjne rozwiązania, które odpowia- dają na rzeczywiste potrzeby rynku. By móc konkurować z najlepszymi na arenie mię- dzynarodowej, musimy inwestować zarów- no w badania rynku, innowacje, ale także w wydarzenia wspierające firmy, które pla- nują działania na arenie międzynarodowej i nie zawsze mają pełną wiedzę na temat rynku – mówiła Aleksandra Kietla, rzecz- nik prasowy Łódź Design Festival. Przy- znała również, że produkty zaprojekto- wane przez rodzimych twórców mogą być mocną konkurencją dla zagranicznych producentów pod wieloma względami. Przede wszystkim polskie meble mają do- bry stosunek jakości do ceny – zwróciła uwagę Aleksandra Kietla. –  Innym aspek- tem, który może dać nam przewagę, jest co- raz silniejsze wspieranie lokalnych produk- tów przez polskich konsumentów. W obliczu wyzwań W czerwcu 2011 r., w wywiadzie udzielonym redakcji miesięcznika „BIZ- NES.meble.pl ”, Dirk-Uwe Klaas, ówcze- sny CEO Związku Niemieckiego Prze- mysłu Meblarskiego, został zapytany o to, w jaki sposób producenci, zarówno z Niemiec, jak i Polski, mogą zwiększyć swą konkurencyjność, by zachować prze- Przewagę konkurencyjną budują m.in. jakość, wzornictwo i innowacje, a nie udział w wojnach cenowych, zmowach, kopiowanie i inne nieuczciwe praktyki. Czy polskie firmy wzmocnią swoje pozycje na międzynarodowym rynku, a efekty lekcji, odebranych w ostatnim dziesięcioleciu, nie pójdą na marne? O konkurencyjności Tekst: Anna Szypulska decyduje rynek Polacy zgłaszają duży popyt na meble tanie i bardzo tanie, często nieświadomi relacji, jaka zachodzi pomiędzy ceną a jakością. Wostatnim czasie przyzwyczaili się do rabatów, wyprzedaży, obniżek cen itd., co powoduje, że wartość rynku nie ma szans na pozytywną dynamikę wzrostu, nawet jeśli następuje wzrost wolumenu sprzedaży. Jarosław Frontczak, analityk rynku handlu detalicznego w firmie badawczej PMR. styczeń 2013.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=