Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2020

r e k l a m a BIZNES.meble.pl | sierpień 2020 SIRO - Poland Sp. z o. o. ul. Wernera 61/63 26-600 Radom tel. +48 (48)331-23-23 fax +48 (48)331-13-00 e-mail: info@siro.pl www.siro.pl Produkty dostępne u dystrybutorów na terenie całego kraju oraz w sklepie internetowym pod adresem: www.akcesoria.meble.pl 2467-245PB12 2373-192N1 2466-295AL72 2372-192N1 wagę, a nawet ją wzmocnić. Odpowiedział wtedy, że: Mogą oni zwiększać swoją konku- rencyjność poprzez oferowanie dobrej jako- ści, wzornictwa i innowacji. Wyzwaniem są problemy związane z ochroną środowiska. Tu można zdobywać punkty poprzez skupienie się na trwałości i długowieczności. Kluczo- we tendencje, problemy dotyczące społeczeń- stwa, takie jak indywidualizacja, mobilność i ochrona zdrowia, również mają swoje odbi- cie w naszym sektorze. Na inne aspekty budowania przewagi – niższe ceny i poprawę poziomu obsługi klienta – zwrócił uwagę Markus Johannes Jooste, CEO Steinhoff International, w wy- wiadzie udzielonym redakcji naszego mie- sięcznika w październiku 2012 r.: Wydaje się, że koncentracja w handlu jest niezwy- kle silna i grupy zakupowe już zdominowały sprzedaż mebli w wielu krajach. Siła nabyw- cza w większych grupach umożliwia wprowa- dzenie do obrotu produktu w niższej cenie. W obecnej sytuacji – gospodarczej depresji, w której pogrążona jest Europa – to niska cena jest kluczem do sukcesu. Pionowo zin- tegrowane grupy mają przewagę konkuren- cyjną, ponieważ poprzez dogłębną znajomość całego łańcucha dostaw i wykorzystując swo- ją umiejętność zarządzania kosztami, popra- wiają poziom obsługi klienta . O ile kontakt z klientem powinien stać na najwyższym poziomie, o tyle ciągłe obniża- nie cen jeszcze nikogo do niczego dobrego nie doprowadziło, nawet jeśli stosował on ten zabieg tylko w czasach kryzysu. Już w maju 2011 r. w wywiadzie „Nie bijemy się ceno- wo z konkurencją” Leszek i Piotr Wójcikowie źle oceniali tego typu praktyki. Słowa Piotra Wójcika dotyczące tej kwestii przytaczamy w wyborze cytatów z rozmów przeprowadzo- nych przez naszą redakcję i opublikowanych na łamach miesięcznika „Biznes .meble.pl ” w przeciągu minionych 10 lat. Na ten problem zwrócił również uwagę Jarosław Frontczak, analityk rynku han- dlu detalicznego w firmie badawczej PMR, z którym w styczniu 2013 r. rozmawiał Marek Hryniewicki. Powiedział on wtedy, że na polskim rynku mamy do czynienia z agresywną wojną cenową pomiędzy kon- kurentami. Pułapki konkurencji Innym, przez lata nawarstwiającym się problemem, w tle ze zmową odkrytą przez UOKiK, jest presja cenowa na rynku płyt. Do tego, że ceny powinny być wynikiem rywa- lizacji rynkowej przekonywała w rozmowie z lutego 2013 r. Małgorzata Krasnodębska- -Tomkiel, ówczesna prezes Urzędu Ochro- ny Konkurencji i Konsumentów. Już wtedy badano, czy na rynku płyt doszło do zawar- cia kartelu producentów. Wreszcie w grud- niu 2017 r., po ponad 5 latach, urząd zakoń- czył postępowanie prowadzone w sprawie ewentualnej zmowy cenowej i poinformo- wał o nałożeniu kar finansowych, o łącznej wysokości ponad 135 mln zł, na czterech biorących udział w porozumieniu produ- centów: Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Pfleiderer Group (dawniej Pfleide- rer Grajewo), Pfleiderer Wieruszów (daw- niej Pfleiderer Prospan). Z programu łago- dzenia kar – leniency – skorzystała spółka Swiss Krono (dawniej Kronopol). Ustalili- śmy, że przedsiębiorcy przez prawie cztery lata ustnie uzgadniali ceny oraz wymieniali poufne informacje, np. o dacie wprowadzenia podwyżek oraz wielkości sprzedaży – komen- tował na naszych łamach, w lutym 2018 r., Marek Niechciał, ówczesny prezes UOKiK. –  Efektem tego typu działań mogą być wyż- sze ceny płacone przez kontrahentów. Branża meblowa generuje blisko 2% polskiego PKB, dlatego porozumienie mogło mieć negatywny wpływ na krajową gospodarkę. Skutki zmowy mogli odczuć pośrednio też konsumenci, po- nieważ wyższa cena płyt wiórowych i pilśnio- wych mogła wpłynąć na to, że płacili więcej za meble. Nieuczciwa konkurencja przybiera różne formy, jedną z nich jest kopiowanie. O po- trzebie ochrony praw autorskich pisaliśmy wielokrotnie. Najskuteczniejszym środkiem byłoby kilka spektakularnych wyroków są- dowych z bardzo przykrymi konsekwencja- mi zarówno wizerunkowymi, jak również fi- nansowymi dla firm kopiujących cudze wzory – komentował Grzegorz Kalinowski, dyrek- tor handlowy firmy Libro, w artykule opu- blikowanym w maju 2012 r. Konkurencja jest i zdrowa, i dobra, jeśli przestrzegane są reguły. Zaostrzanie rynko- wej rywalizacji bywa niebezpieczne, o czym firmy z branży meblarskiej mogły się prze- konać wielokrotnie. Czy te doświadczenia pozwolą polskim przedsiębiorcom wzmoc- nić swoje pozycje na zagranicznych ryn- kach, szczególnie teraz, gdy sytuacja jest niepewna i wymaga dobrze przemyślanej strategii? Niebawem się przekonamy. Tymczasem zapraszamy do przypomnie- nia sobie, co o konkurencyjności mówili przez 10 lat nasi rozmówcy, w wywiadach publikowanych na łamach miesięcznika „BIZNES.meble.pl” . q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=