Księga Trendów 2020

Ł u k a s z T y l c z y ń s k i Ekspert ds. Badań i Rozwoju, szef Biura Prasowego Instytutu Biznesu Rodzinnego. Współorganizator Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych oraz Next Generation. Realizuje największe polskie badania w obszarze przedsiębiorczości rodzinnej. Autor licznych artykułów oraz wywiadów z autor ytetami świata biznesu, a także raportów i felietonów w obszarze family business. Dziennikarz związany z magazynem „Family Business. Zarządzanie Firmą Rodzinną”. Uczestnik projektów popular yzujących przedsiębiorczość rodzinną w Polsce i na świecie. w w w . i b r p o l s k a . p l N owe wyzwania stojące przed biznesem rodzinnym sięgają zdecydowanie dalej niż sam biznes. W Instytucie Bizne- su Rodzinnego od lat towarzyszymy polskim firmom jako życzliwy komentator rynku, obserwator rozwoju oraz doradca strategiczno-sukcesyjny. W tym ostatnim obszarze mamy szereg przemyśleń i inspiracji. Tożsamość firmy rodzinnej to często- kroć kultywowanie w biznesie wartości, które towarzyszyły rodzinie właścicielskiej od momentu powstania firmy, a które coraz częściej przechodzą proces sukcesji i znajdują się w drugim pokoleniu. Jak pokazują nasze badania, za powstaniem biznesu rodzinnego w Pol- sce, w większości przypadków stoi mężczyzna – ojciec, który wziął na swoje barki ryzyko i założył przedsiębiorstwo. Tak też jest po dziś dzień, gdzie w ponad 53% polskich firm rodzinnych, to właśnie oj- ciec – nestor rodu – jest odpowiedzialny za firmę (mamy prowadzą ponad 16% firm, a rodzice wspólnie ok. 30% biznesów). Odpowie- dzialność i siła firm rodzinnych tkwi w rodzinach biznesowych, które wiedzą, że stawka, jaka jest w grze w 2020 r., to nie tylko majątek rodzinny, budynki, produkty czy marka firmy. Stawka jest większa niż biznes. Rodziny biznesowe chcą zatroszczyć się nie tylko o swoje dzieci – sukcesorów, ale również o lokalne społeczności, środowisko czy ekologię. Właściciele firm, wraz ze swoimi rodzinami, stanowią i będą stanowić przyszłość polskiego biznesu. Czują oni, jak waż- ne jest czerpanie z dobrych wzorców, tych rodzinnych, które mogą służyć im za przykład. Dlatego też na organizowanym przez nas co roku w marcu Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych (www.kongresfirmrodzinnych.pl ) gościmy kilkuset właścicieli i suk- cesorów firm, którzy słuchając historii innych, szukają najlepszych praktyk do adaptacji we własnym biznesie. Wymiana wiedzy i do- świadczeń między polskimi przedsiębiorcami, którzy znaleźli wła- ściwe mechanizmy funkcjonowania rodziny w biznesie i biznesu w rodzinie wraz z ekspercką już wiedzą właścicieli zagranicznych firm, które są w 4, 8 czy 15 pokoleniu są dla naszych firm bezcenne. One zaprocentują w przyszłości, gdy kolejne pokolenia przejmą od- powiedzialność za rodzinne firmy. Sukcesor, dla którego autorytetem w życiu i biznesie jest ojciec, nie boi się powiedzieć, że w przyszło- ści, to on chciałby być głową firmy i rodziny. Widać to mocno na przykładzie naszej Akademii Sukcesora (www.akademiasukcesora. pl), gdzie, już po raz trzeci w trwającym 9 miesięcy programie ma- nagerskim, przygotowujemy grupę synów i córek właścicieli pol- skich firm rodzinnych do przyszłej roli liderów rodzinnego biznesu – harmonii i głowy rodziny, silnych i odpowiedzialnych za przyszłość rodzinnych firm, którzy utożsamiają się w biznesie, z tym co sta- nowi ich największy atut i wyróżnik – pierwiastek rodzinności. Jak mówi mój biznesowy mentor i Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, dr Adrianna Lewandowska: nie ma skutecznych firm rodzinnych bez profesjonalnych rodzin biznesowych . A nasze działania w Instytu- cie, w co głęboko wierzę pomagają osiągnąć biznesom, którymi się opiekujemy obydwa cele. Firmy Rodzinne – stawka większa niż biznes Fot. Wojciech Jączyński

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=