Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2018

r e k l a m a prawa są udzielane przez UPRP, postępowanie o unieważ- nienie prowadzone jest przed tym urzędem. W przypadku zaś wzorów wspólnotowych, postępowanie o unieważnie- nie prowadzone jest przed EUIPO albo przed sądem, przed który wcześniej wniesiono powództwo z tytułu naruszenia tego wzoru. W wypadku prowadzenia przed sądem postępowania o naruszenie na podstawie wzoru przemysłowego polskie- go, postępowanie o unieważnienie prawa do tego wzoru nie może zostać włączone do postępowania sądowego; toczy się przed UPRP. Polskie przepisy nie przewidują obowiązku zawieszenia postępowania przed sądem cywilnym do czasu rozstrzygnięcia przez UPRP sprawy ważności wzoru. Zatem może okazać się, że sankcje związane z naruszeniem pra- wa z rejestracji wzoru zostaną nałożone, a dopiero potem prawo zostanie unieważnione. W jednym z nowszych orze- czeń, dotyczącym wzoru łóżek piętrowych, Sąd Najwyższy wskazał, że decyzja UPRP w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru jest prejudykatem wobec wyroku w spra- wie naruszenia, jednak potrzeba zawieszenia postępowania cywilnego powinna być zawsze oceniana przez sąd (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r., II CSK 282/15). Innymi słowy, dopóki prawo z rejestracji wzoru nie zo- stanie unieważnione w toku specjalnie przeznaczonego do tego postępowania, jest ważne. Co do zasady prawo z reje- stracji wzoru może więc stanowić podstawę roszczeń jego właściciela wobec konkurentów, nawet jeśli wzór nie spełnia przesłanek nowości i indywidualnego charakteru. A unie- ważnienie go w polskiej procedurze może być problema- tyczne z wcześniej wskazanych względów. Nierzadkie są też na przykład sytuacje, w których wła- ściciel wzoru zawiadamia o naruszeniu jego praw operato- ra platformy transakcyjnej, na której konkurent prowadzi sprzedaż swoich produktów. Operator, aby nie ponosić odpowiedzialności za przechowywane dane, w razie otrzy- mania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, musi niezwłocz- nie uniemożliwić dostęp do tych danych. Istnieje więc wysokie ryzyko, że operator usunie dane konkurenta do- tyczące sprzedaży produktu, nie mając możliwości zwery- fikować, czy wzór stanowiący podstawę roszczeń powinien zostać unieważniony. Jak więc widać, prawa z rejestracji wzorów wspólnoto- wych czy przemysłowych, które w świetle przesłanek re- jestracji nie powinny istnieć, mogą dać w pewien sposób ochronę. Trzeba mieć jednak całą świadomość potencjal- nych ryzyk związanych z taką ochroną, między innymi ponoszonych potem kosztów postępowań o unieważnienie lub przegranych spraw o naruszenie. d PRAWA ZbREJESTRACJI WZORÓW POZWALAJk ICH W’A¥CICIELOM ZAKAZAm CZYNNO¥CI KONKURENTÓW WbPOSTACI WYTWARZANIA, SPRZEDAWANIA, AbNAWET SK’ADOWANIA PRODUKTU, WbKTÓRYM ZAREJESTROWANY WZÓR JEST ZAWARTY. JE¥LI NA ZORIENTOWANYM U¿YTKOWNIKU PRODUKT, KTÓRY POJAWIA SI} NA RYNKU NIE WYWO’UJE ODMIENNEGO OGÓLNEGO WRA¿ENIA NI¿ WZÓR ZAREJESTROWANY, MO¿NA ZAKAZAm KORZYSTANIA ZbNIEGO. Ʌ B‚æöü ÃËÄæ‚Ą =.VɬJD Ʌ süÞ˺¬™· ·‚ºËߏ¬ ÞüÞæ™Ã ‚ÃËÚæüā‚·¬ Ʌ Vڙüāü·Ä™ öüºËĂĬ™ Ʌ &ö‚ڂď·‚ Âں¬ C‚ڏË×˽ɉ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=