Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2019

J ak co roku, zespół profesjo- nalistów pracujących przy organizacji imprezy podpo- wie konkretne rozwiązania i zasugeruje, co modne tu i teraz. Jedno- cześnie pokaże, jak bardzo wszyscy dziś uciekamy od rzeczywistości w utopię. „Toward Utopia” to hasło tegorocznego trendbooka opracowanego przez zespół pod przewodnictwem londyńskiego stu- dia Franklin Till. Idee krążą wokół wyda- wałoby się „nierealnych” wizji, ale mają mocne osadzenie w branżowej rzeczywi- stości, tak jak inne tematy prezentowane na targach, nie tylko na „Trend Space” w hali 3. ZAPATRZENIW SMARTFON Caroline Till ze studia Franklin Till podczas konferencji prasowej nazwała rzeczy po imieniu: Zdarza się, że wolimy patrzeć wieczorem w smartfon, zamiast uprawiać seks . Uciekamy. Wszyscy ucie- kamy. Obserwujemy, jak znacząco spada u konsumentów poczucie zaufania. Naj- nowsze badania potwierdzają znacząco niskie zaufanie do wszelkiego rodzaju poważnych instytucji. Takich wyników dotychczas nie było – powiedziała. Do- datkowo, nie ma dnia, żebyśmy nie byli bombardowani informacjami o drastycz- nym stanie środowiska naturalnego. Czy- tamy albo oglądamy obrazy oceanów za- nieczyszczonych śmieciami. Jednocześnie, codziennie znajdujemy informacje o no- winkach technologicznych, które pomagają rozwiązać tego typu problemy – zaznaczy- ła Caroline Till. Jej zdaniem, integracja z technologiami zmienia nasze codzienne przyzwyczajenia. Żyjmy w coraz bardziej stresujących warunkach i szukamy rozwią- zań, które go zminimalizują, a przybliżą nas do stanu wellbeing. Technologie w tym pomagają, ale też warunkują nasze życie – powiedziała Caroline. Pocieszające jest to, że coraz powszechniejsze staje się zja- wisko świadomej konsumpcji. Chcemy mądrze inwestować w coś, co ma aspekt pozytywny – dodała. Trendy „Heimtextil 2019/2020” opisują świat, w którym żyjemy według nowych standardów. Staramy się uciec od standar- dowego życia, mamy potrzebę głębszych relacji, duchowego rozwoju i poczucia sen- su. Żyjemy w czasach niepewności i braku zaufania. Reagujemy potrzebą większego zrozumienia, życia świadomego bazujące- go na pogłębionych pozytywnych relacjach. Bierzemy odpowiedzialność za własne życie i szukamy rozwiązań, które pozwolą nam żyć według własnego systemu wartości, co jest pewnego rodzaju utopią. Bo w pewnym sensie jest utopią wizja społeczeństwa, któ- rego wszyscy członkowie żyją szczęśliwie – powiedziała Caroline Till. Przyznała jednocześnie, że poszukiwanie stylu życia, w którym mindfulness i zrównoważony rozwój grają znaczącą rolę, będą kształto- wały kolejne dekady. EmmaWessel, Stijlinstituut Amsterdam, Anja Bisgaard Gaede, Spott trends&business, Anne Marie Commmandeur Stijlinsti- tuut Amsterdam, CarolineTill iTitja Dane z FranklinTill Studio. Franklin Till od lat współpracuje z tar- gami „Heimtextil” i również w tym roku, przy współpracy z obserwatorkami tren- dów Anne Marie Commandeur ze Stijlin- stituut Amsterdam i Anja Bisgaard Gaede ze Spott Trends&Business wypracowały spojrzenie na to, jak będzie wyglądała glo- balna perspektywa wyposażenia wnętrz. Targi z Frankfurtu nad Menem zadbały o właściwą oprawę graficzną, w tym film zapowiadający prezentację, przygotowany przez Atelier Markgraph. „Towards Utopia” pokazuje możliwość podejmowania indywidualnych kroków do nowoczesnej utopii. Ci, którzy odry- wają się od Internetu, znajdują połączenie z naturą i nazywają siebie jej częścią (trend: „Go off-grid”). W tym samym czasie inni uciekają w świat wirtualny („Escape reali- ty”). Inni znajdują ukojenie w czystych, minimalistycznych, niemal laboratoryj- nych wnętrzach („Seek Sanctuary”). Trend „Embrace Indulgence” jest odpowiedzią na nostalgię i tęsknotę za pięknem i luksusem. Jest jeszcze niezaspokojona, hedonistyczna potrzeba zabawy, która jest ukryta w każ- dym z nas, a na światło dzienne wyciąga ją trend „Pursue Play”. „Trend Space” w pawilonie 3 pokaże, jak różne scenariusze mogą się zrealizo- wać. Targowa prezentacja zachęci do inspi- rowania się, interakcji, poszerzania wiedzy, poznania intrygujących projektów i inicja- tyw wzorniczych. „Trend Space” to także tradycyjna prezentacja modnych kolo- rów. Przy okazji zaprezentowany zostanie trendbook, dokument poetyckiego aspek- tu funkcjonowania kolorów, źródło inspi- racji, a także wyraz artystycznej i estetycz- nej mocy designu. Jak zasugerował Olaf Schmidt, vice president Textiles & Tekstile Technologies Messe Frankfurt, nowa sfera „Trend Space” to również okazja do kon- frontacji z tym, jak będziemy się komuni- kować, budować relacje, konsumować, żyć i pracować w przyszłości. d Tegoroczna moda na delikatne kolory i miękkie tkaniny nie wzięła się znikąd. Jak silny związek łączy tkaninowe trendy z pogłębiającym się spadkiem zaufania społecznego do wszelkich instytucji i rosnącym znaczeniem nowoczesnych technologii, można będzie zrozumieć dzięki styczniowym targom „Heimtextil”. Jaka jest TWOJA UTOPIA? D i a n a N a c h i ł o

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=