Miesięcznik "BIZNES meble.pl" październik 2020

26 branża • wywiad biznes.meble.pl | październik 2020 kanałowa sprzedaż i komunikacja z klien- tem nie jest już przewagą czy wyborem, ale koniecznością i wręcz obowiązkiem marki. Czy budowanie marki wykracza poza granice Polski? Zdecydowanie. Jesteśmy obecni z na- szymi produktami na ponad 40 rynkach na całym świecie. Na każdym z tych rynków występujemy pod marką VOX. Udział pro- dukcji pod obcymi markami stanowi u nas niespełna 15% struktury sprzedaży. Myślę, że dzisiaj jesteśmy jedną z nielicznych pol- skich firm, które mają franczyzowe sklepy partnerskie poza granicami naszego kra- ju. Najbardziej atrakcyjnym, napawającym nas dumą rynkiem, jest Meksyk. Tamtejszy partner odwiedził nas na targachwHigh Po- int (USA), a następnie przyleciał do Polski, aby zapoznać się bliżej z naszym modelem biznesowym. Dzisiaj mamy już 7 sklepów w Mexico City, w takim samym standardzie, jak w Polsce. Jest to firma, która powieliła cały nasz model, zarówno pod kątem eks- pozycji, jak i obsługi klienta, z wykorzysta- niemnarzędzi online do tworzenia aranżacji wnętrz. Podobne modele budujemy w Hisz- panii. Uruchomiliśmy też pierwsze sklepy Wnętrza VOX w Rumunii i Izraelu. A czy poza Europą i Ameryką Środkową są jeszcze inne kierunki, które szczegól- nie Państwa interesują? Coraz więcej naszych produktów sprze- dajemy w krajach arabskich, ale również w Afryce i Azji. W ubiegłym roku uruchomi- liśmy wspólnie z naszym partnerem sklep internetowy wDubaju, od ponad roku nasza partnerka prowadzi sklep internetowy VOX w RPA. Mamy też dwa salony na Tajwanie. To zresztą podobny przypadek jak w Mek- syku – klientowi spodobał się model bizne- sowy i zdecydował się na to, aby uruchomić wierną kopię naszych sklepów. Mamy na- dzieję, że będziemy się rozwijać dokładnie w tym samym modelu również w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Od kilku lat staramy się proponować naszym partnerom kompletne rozwiązania biznesowe, a nie tylko sprzedawać meble i to przynosi coraz lepsze efekty, choć muszę przyznać, że nie jest to łatwa droga rozwoju. Czy produkcja odbywa się tylko w Pol- sce? Póki co produkcja odbywa się wyłącznie wPolsce.Natomiast nie ukrywam, że, biorąc pod uwagę plany związane z ekspansją, roz- ważamy zlecanie naszych wzorów w koope- racji partnerom zagranicznym. Jak w Pana ocenie dzisiejsze zawirowa- nia gospodarcze, społeczne i geopoli- tyczne, wpływają na biznes? W różnych miejscach odczuwamy je na różnych poziomach. W niektórych ob- szarach nastąpił wzrost cen surowców, ale również silnie odczuwamy zawirowania w łańcuchu dostaw. Jest pewna obawa, że pandemia koronawirusa i związane z nią decyzje geopolityczne oraz zmiany w za- chowaniach społecznych będą miały bez- pośrednie i coraz większe przełożenie na biznes. Dzisiaj wiele branż związanych z wyposażeniem wnętrz odczuwa gwałtow- ne przyspieszenie i zwiększenie popytu, ale osobiście nie jestem przekonany, że to jest trwały trend. Spodziewałbym się raczej po- wtórki scenariusza z kryzysu z 2008 roku i pogorszenia koniunktury w przyszłym roku, ale życzę sobie i wszystkim przedsię- biorcom, żebym się mylił. Aktualnie, jeszcze bardziej niż dotych- czas, na znaczeniu zyskują narzędzia wsparcia sprzedaży, takie jak oferowany przez VOX program, który łączy poten- cjał wirtualnej rzeczywistości z e-com- mercem. VOXBOX ma już swoją historię. To jest program, który firma Meble VOX wprowa- dziła ponad 10 lat temu. Do niedawna był to relatywnie prosty konfigurator, podobny do tych, jakie oferuje kilku naszych konkuren- tów meblowych. Natomiast trzy lata temu podjęliśmy decyzję, że chcemy przekształ- cić VOXBOX w narzędzie, które po pierwsze będzie bardzo zaawansowane pod kątem technologicznym, a z drugiej strony będzie łączyło możliwość projektowania z e-com- mercem. Chcieliśmy, aby program ten stał się również narzędziem wspierającym ob- sługę klienta w salonach detalicznych, który można by porównywać od strony wizualnej i estetycznej z zaawansowanymi programa- mi, wykorzystywanymi przez architektów i projektantów. W ubiegłym roku zakoń- czyliśmy prace nad VOXBOX w wersji 2.0. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości nasi partnerzy będą mogli dzięki tej aplika- cji i przygotowanej bibliotece materiałowej, sprzedawać znacznie szerszą gamę pro- duktów, niż mogą zaprezentować fizycznie w realnej przestrzeni ekspozycyjnej. Czy rozwój kategorii produktowych wią- że się też z pozyskiwaniem nowych ma- rek do oferty? Zdecydowanie tak. VOX jest dzisiaj jed- nym z większych dystrybutorów najlep- szych marek drzwiowo-podłogowych w Pol- sce i zamierzamy rozwijać alianse w każdym z obszarów, który uważamy za istotny z punktu widzenia kompleksowości i kom- plementarności oferty.Wielu produktównie jesteśmy w stanie, ale też i nie zamierzamy samodzielnie projektować ani produkować, a to kieruje nas w stronę multibrandowości w naszych salonach i na www. Czy kompleksowe urządzanie wnętrz to kierunek, w którym chce iść VOX z pełną świadomością wyzwań, jakie niesie ze sobą w obecnym świecie personalizacja? Jak to mówią Anglicy: „variety is the spi- ce of life”, co oznacza, że zawsze będą róż- ne gusta i różne potrzeby, a ta różnorodność wspiera kreatywność i rozwój. Tu ukłon w stronę Marty Krupińskiej, projektant- ki, która w genialny, w mojej ocenie, spo- sób zaprojektowała system „Creative” i jego możliwości rozwoju w przyszłości. System ten miał na celu przygotowanie oferty, któ- ra może być skrajnie personalizowana, ale z założeniem, że ta personalizacja powinna być również intuicyjna i łatwa. Personaliza- cja może polegać na tym, że tworzymy coś całkowicie od zera. Idziemy wtedy do stola- Jesteśmy obecni z naszymi produktami na ponad 40 rynkach na całym świecie. Na każdym z tych rynkówwystępujemy podmarką VOX. Udział produkcji pod obcymi markami stanowi u nas niespełna 15% struktury sprzedaży. Myślę, że dzisiaj jesteśmy jedną z nielicznych polskich firm, które mają franczyzowe sklepy partnerskie poza granicami naszego kraju.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=