Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

42 branża • wywiad biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 Na pewno sprzedaż internetowa bę- dzie się rozwijała. Internet trudno dziś przegonić i się z nim mocować. My, ge- neralnie, chcemy używać go rozważ- nie, traktując jako wsparcie kontaktów z klientami. W sieci najważniejsza jest konkurencja cenowa, bo inne aspekty na początku są wirtualne. Sprzedaż mebli to coś więcej niż operowanie samą ceną. Projektowanie i sprzedaż mebli to jest coś więcej niż zakupy spożywcze, czy wybór telefonu, który się wymieni za kilka miesięcy. Stąd też nasza strona in- ternetowa powinna być wizytówką i za- proszeniem do salonów stacjonarnych. Chcemy, żeby klient zobaczył i przeko- nał się do jakości mebla, mógł go wypró- bować, sprawdzić materiał, kolor roz- wiązania technologiczne. Oprócz tego dla nas bardzo ważna jest obsługa klien- ta i dodatkowe usługi, takie jak trans- port, czy montaż, serwis gwarancyjny i często nawet pogwarancyjny. Myślę, że sklep online to teraz dobry pomysł dla sieci, a nie dla rodzinnych przedsię- biorstw. Wiążą się z tym różne ryzyka, które mogą generować wysokie koszty. Wróćmy do pytania o źródła wiedzy o nowych materiałach i technolo- giach. Tradycyjnie, spotykamy się na tar- gach w Poznaniu raz do roku. Bardzo praktyczne są targi wewnętrzne. Są to imprezy, na których spotykają się wszyscy: ci co dostarczają, produkują i sprzedają meble. To są najlepsze źró- dła wiedzy. Jak jest z aranżacjami? Czy dostawcy też się w nie angażują i pomagają? Wiele się zmieniło w tym temacie. W latach 90., żeby pozyskać klienta nie musieliśmy przykładać aż takiej uwagi do aranżacji, jak dziś. Dostawcy poma- gają nam finansowo i technicznie. Pod- syłają projekty, materiały. To się zmie- niało naturalnie. Ważna jest współpraca i obopólna mobilizacja. My wam pomo- żemy, zrobimy coś razem. Są efekty. Wi- dać, że są bonusy dla obu stron. Czy stosują Państwo nietypowe formy promocji? W 2012 roku zakupiliśmy na najwięk- szym w mieście, nowo budowanym osie- dlu, dwa apartamenty mieszkalne, które urządziliśmy jako wzorcowe dla poten- cjalnych klientów. Funkcjonują one do dziś. Urządzone są w zróżnicowanym, wysokim standardzie. Okazało się to tak bardzo skuteczne, że ponad 40% nowo budowanych mieszkań na osiedlu, w ja- kimś zakresie, była prze nas urządzana i meblowana. Te mieszkania nadal służą jako przykład aranżacji łazienki, garde- roby, kuchni, czy montażu szaf. Na jakim poziomie były zakupy przed pandemią? Jak sytuacja wygląda dziś? Poprzednie trzy lata były stabilne, z delikatną tendencją spadkową. Nato- miast nadal stałe są koszty: zatrudnie- nia, utrzymania obiektów, podatki od nieruchomości, które nie sprzyjają po- prawie rentowności tego biznesu. Eks- port spadł praktycznie do zera. Do- datkowo, sytuacja z epidemią w dużej mierze zmieniła zapał i nastroje po- tencjalnych klientów do zakupów me- bli i nowych projektów. W naszym przy- padku, większość zakupów klienci robią z wydłużonym terminem realizacji, na- wet na kilka miesięcy do przodu, co po- zwoliło nam na ciągłość pracy, która po- zostaje w miarę stabilna. Mimo wszystko, nie zważając na całą tę sytuację, w celu dywersyfikacji działalności spółki podjęliśmy decyzję o potężnej inwestycji i dnia 24 czerwca 2017 roku rozpoczęliśmy budowę nowe- go obiektu poprawy kondycji fizycznej zdrowia, finansowo częściowo wspiera- nej przez fundusze unijne. W rezulta- cie, aktualnie posiadamy już funkcjo- nujący obiekt, którego otwarcie odbyło się 8 września 2019 r. Jest on nowocze- snej architektury, z innowacyjnymi roz- wiązaniami i urządzeniami o powierzch- ni 3 tys. m 2 , z garażem podziemnym. Na obecną chwilę, w znacznej części znaj- duje się w nim prężnie działający, pro- fesjonalny i najbardziej innowacyjny w regionie klub fitness MEDGYM. Zlo- kalizowany jest w centrum Białej Pod- laskiej przy Al.Jana Pawła II. Posiadamy w nim szerokie zaplecze wyszkolonej, profesjonalnej kadry pracowniczej i tre- nerskiej oraz profesjonalnego sprzętu takich marek jak: Life Fitnnes, Hammer Strenght, EMS-training czy Space Curl 3D z firmy BTL. Zdziwiło mnie, że korzystają Państwo z dofinansowania na rehabilitację schorzeń kręgosłupa. Tak poszliśmy za ciosem dalej i dru- gim etapem w MEDGYM będzie następ- ny projekt, także współfinansowany ze środków unijnych, a dokładnie dotyczy: „Zwiększenia dostępności nowocze- snych i kompleksowych technik rehabi- litacji schorzeń kręgosłupa” i przypada na okres realizacji do 2022 roku. Pro- gram ma na celu wprowadzenie na ry- nek nowoczesnych i skutecznych form rehabilitacji kręgosłupa za pomocą in- nowacyjnego sprzętu i skutecznych me- tod. Prowadzimy specjalistyczne przy- gotowania do ćwiczeń ludzi w średnim wieku, ale w dzisiejszych czasach pro- blem zaczyna dotykać także dzieci już od 10 roku życia. Ambitnie, w dalszym ciągu równomiernie, będziemy chcieli prowadzić te dwie różnorodne gałęzie biznesu. W mojej ocenie, mimo wszyst- ko, w jakimś pośrednim stopniu są też ze sobą powiązane, bo jak inaczej dbać o kondycję i zdrowie, jak kupując kom- fortowe komplety wypoczynkowe na sa- lony, fotele do gabinetów, czy łóżka do sypialni. Dziękuję za rozmowę. Sprzedaż mebli to coś więcej niż operowanie samą ceną.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=