Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

6 felieton • wiktorski o gospodarce biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 S zacuję, że branża meblarska ma najgorszy czas za sobą. Od począt- ku epidemii B+R Studio urucho- miło z własnej inicjatywy projekt moni- torowania sytuacji i rozpoczęło realizację ankiet. Jest to nasz wkład w walkę z kry- zysem i wirusem. W projekt włączyła się Ogólnopolska Izba Gospodarcza Produ- centów Mebli. Zrealizowaliśmy do dnia wy- dania niniejszego materiału 5 fal badania, w których wzięło udział ponad 150 osób. Mieliśmy okazje analizować sytuację bez- precedensową. Gwałtowne załamanie, szok, stopniowe wychodzenie z zapaści. Dziś, po- mimo iż daleko jesteśmy od dobrej sytuacji, czas na pierwsze podsumowania i wnioski. Szeroko o danych statystycznych piszemy w osobnym materiale, więc tu skoncentru- ję się na bardziej generalnych przemyśle- niach. 1. Dywersyfikacja zaopatrzenia. Zanim zamknięto sklepy obserwowaliśmy ner- wowe poszukiwanie alternatywnych do Chin rynków zaopatrzenia. Nasuwa się tu pytanie: czy jest jeszcze szansa na konkurencyjną produkcję akcesoriów i materiałów do produkcji mebli w Polsce? Może gdzieś w Europie lub basenie morza śródziemnego? Nie mam złudzeń, że decydować będzie cena końcowa produktu, ale zabezpieczenie zasobów strategicznych też ma swój koszt. 2. Lokalność. Kiedy sklepy otwarto pojawiło się mnóstwo gło- sów dotyczących zachęt do zakupu lokalnych produktów. Na szerszą skalę taki trend byłby problemem dla nastawionej na eksport Polski. W USA trend ten przyjmuje raczej formę ucieczki od produktów chińskich. W Europie marki produ- centów są ukryte pod markami dystrybutorów. Eksperci za- graniczni zakładają, że w przypadku produktu z najniższej półki cenowej nieopłacalne jest jego produkowanie w krajach typu Niemcy, Wielka Brytania, Francja etc. Pojawia się tu jed- nak ryzyko, którego należy być świadomym. 3. Digitalizacja. Pandemia przełamała opory przed szerszym wykorzystaniem telekonferencji, pracy zdalnej. Skutków bę- dzie kilka. Zwiększenie efektywności pracy – wyeliminowa- nie kosztów części podróży służbowych, dojazdów do pracy. Większe znaczenie na- rzędzi informatycznych w funkcjonowa- niu firm – wdrożenia nowych rozwiązań w handlu, automatyzacji procesów obsługi zamówień, projektowania etc. W związku z pracą zdalną na trwałe powinien wzro- snąć udział grupy mebli gabinetowych i taniego „home office”. 4. Zakupy online. Do zakupów w Internecie nowych kategorii produktów przekonały się duże grupy klientów. Firm, które mia- ły dużą ekspozycję u internetowych dys- trybutorów przechodzą kryzys bez więk- szych problemów, a nawet notują wzrosty. W wielu firmach dostrzeżono, że Internet był przez nich zaniedbywany i skokowo zwiększono zainteresowanie tym kanałem sprzedaży. Udział zakupów internetowych powinien trwale i zwiększyć dynamikę wzrostu kosztem zakupów w tradycyjnych sklepach. 5. Bezpieczeństwo. Z uwagi na zagęszcze- nie ludzi i starzejące się społeczeństwa ry- zyko wystąpienia kolejnych pandemii będzie wzrastać, a więc należy się spodziewać, że zwiększymy dystans społeczny w różnych aspektach życia. Począwszy od ponownego zwięk- szenia zainteresowania mieszkaniem poza centrami dużych miast, przez zmianę sposobu budowania centrów handlo- wych, aż po zasady organizacji pracy w zakładach. Z jednej strony powinno to w długiej perspektywie zwiększyć popyt na wyroby branży meblarskiej, ale może też zwiększyć koszty produkcji, dystrybucji i handlu. 6. Powrót na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Eksport do Sta- nów Zjednoczonych oraz Indii to w mojej ocenie kierunki, które dysponują potencjałem dla przywrócenia branży me- blarskiej dynamiki rozwoju powyżej 10%. Wszystkich zainteresowanych bliższymi szczegółami w za- kresie rozwoju eksportu na te rynki proszę o bezpośredni kon- takt do mnie. Bądźcie bezpieczni i zdrowi! q Jakwrócić na ścieżkę wzrostu post-COVID? Spadek wartości produkcji sprzedanej polskich mebli w kwietniu wyniósł 50% i mamy nadzieję, że to był najgorszy miesiąc w tym roku. Wracamy do gry! dr inż. Tomasz Wiktorski Autor jest ekspertem i konsultantem, właścicielem B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=