Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

r e k l a m a biznes.meble.pl | listopad 2020 i ewentualną kwarantanną. Takie przypadki już w wakacje mieliśmy, bo były firmy, które musia- ły poddać część produkcji kwarantannie. Przy- kład, w jaki sposób administracja publiczna w tym momencie reaguje na koronawirusa, ja- kie są zalecenia sanepidu pokazuje, że za wszel- ką cenę teraz staramy się utrzymać ciągłość produkcji i nie powinniśmy nastawiać się na lockdown, chociaż może on być jednostronnie ogłaszany przez jakieś kraje, które będą wpro- wadzały ograniczenia w poruszaniu się, ale ra- czej będzie to dotyczyło osób fizycznych, może spotkań biznesowych bezpośrednio. Myślę, że z kolei transport nie zostanie zablokowany. Transport międzynarodowy jest na tyle kluczo- wym elementem wszystkich gospodarek, że bę- dzie on się odbywał. W nowy lockown nie wierzy także Michał Strzelecki, argumentując, że nawet najbardziej zamożnych gospodarek świata nie stać już na ponowne zamknięcie wszystkich sektorów go- spodarczych w poszczególnych krajach. Nato- miast zamknięcia lokalne są jak najbardziej możliwe, tyle że po stronie handlowej nie po- winny one stanowić większego problemu dla naszej branży. Dużo gorzej może natomiast wyglądać sytuacja, jeśli takie zamknięcie lo- kalne nastąpi po stronie produkcyjnej i np. ze względu na zakażenie wirusem cała załoga za- kładu lub znaczna jej część będzie musiała być poddana kwarantannie. To oczywiście może spowodować dalsze problemy z realizacją za- mówień dla klientów. To przenosi się oczywi- ście na straty finansowe i wizerunkowe. My- ślę, że w obecnej sytuacji pewne jest tylko jedno – z SARS-COV-2 przyjdzie nam żyć przez dłuż- szy czas i musimy nauczyć się z nim żyć. Musi- my wypracować takie mechanizmy, które zabez- pieczą nas przed sytuacjami kryzysowym, aby wszelkie negatywne sytuacje mogące występo- wać w naszych firmach minimalizować i utrzy- mywać ich sprawność produkcyjną oraz handlo- wą –mówi Michał Strzelecki. Cały czas zagrożenie jest bardzo duże, a skut- ki mogą być bardzo bolesne. Chodzi mi z jednej strony o naszą firmę, zagrożenie zakażeniem naszych pracowników i związane z tym prze- rwy w pracy i destabilizacja organizacji produk- cji i logistyki. Z drugiej strony podobna sytuacja u naszych klientów mogąca powodować wstrzy- mywanie odbiorów, zamknięcia pojedynczych sklepów i magazynów lub całych sieci. No i jesz- cze ograniczenia administracyjne, zamykanie granic, lokalne lockdowny itd. Zagrożeń jest bar- dzo dużo i trudno przewidzieć jak to będzie wy- glądać. Ponieważ planowanie przyszłości nie ma większego sensu, skupiamy się, przede wszyst- kim, na bieżącym funkcjonowaniu. Produkcja jest na maksymalnych obrotach, warunki funk- cjonowania są trudne i skupiamy się na rozwią- zywaniu narastających bieżących problemów. A tych nie brakuje –mówi Grzegorz Kalinowski. Być może poleje się hejt w moim kierunku, ale problemy to: brak mocy produkcyjnych, brak fa- chowców i rąk do pracy, a nie tylko sama w so- bie „corona”, która stała się dzisiaj najczęstszą i ulubioną wymówką dostawców, producentów, kooperantów, działów sprzedaży.Wyciągnęliśmy wnioski, zebraliśmy doświadczenie, mieliśmy czas na przygotowanie się na ewentualne „przy- kre niespodzianki” ze świata, gdzie w niektórych krajach bagatelizuje się problemwirusa, a w nie- których dalece przejaskrawia – podsumowuje Tomasz Salewicz. q Z pewnością moglibyśmy teraz realizować jeszcze wyższe obroty, popyt jest ogromny, gdyby nie sytuacja na produkcji, czyli konieczność dostosowania się do wszelkich obostrzeń sanitarnych oraz częste niedobory materiałów. Coraz więcej słyszymy o kwarantannach i „wycinaniu” części załogi z powodu COVID, stąd produkcja na każdym etapie łańcucha jest zagrożona i niepewna. Problem narasta dość szybko. Myślę jednak, że na lockdown żadne państwo nie może sobie pozwolić, więc będzie to załatwiane właśnie kwarantannami. Ewelina Wójcik, dyrektor działu marketingu Meble Wójcik. SIRO - Poland Sp. z o. o. ul. Wernera 61/63 26-600 Radom tel. +48 (48)331-23-23 fax +48 (48)331-13-00 e-mail: info@siro.pl www.siro.pl Produkty dostępne u dystrybutorów na terenie całego kraju oraz w sklepie internetowym pod adresem: www.akcesoria.meble.pl 2457-174ZN79 2462-ZN27 2463-PB12 2464-16ZN83

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=