Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2020

30 branża • analiza biznes meble.pl | maj 2020 Do czego można wykorzystać marketing szeptany? Marketing szeptany można wykorzy- stać do promowania niemalże każdego produktu czy usługi. Dobrze prowadzo- ny jest skuteczną formą budowania po- zytywnego i wiarygodnego wizerunku fir- my, daje możliwość szybkiego dotarcia do wielu potencjalnych klientów. Dzięki dłu- gofalowym działaniom zwiększa wiary- godność i bezpośrednio przekłada się na zyski finansowe. Wymaga także stosun- kowo niewielkiego nakładu pracy (czę- sto wystarczy jedna osoba lub niewielki zespół) i funduszy, bowiem działania są prowadzone przede wszystkim w oparciu o kontakty bezpośrednie, lub za pośred- nictwem Internetu. Umiejętnie moderowany marketing szeptany powinien zacząć się od wywoła- nia dyskusji na dany temat. Dopiero po- tem staramy się delikatnie wspomnieć o jakiejś marce czy produkcie. Kluczem jest naturalność i nienachalne działanie, bowiem jeżeli od razu będziemy nama- wiali kogoś do zakupu, uzyskamy efekt odwrotny do zakładanego i zamiast za- chęcić klientów, zniechęcimy ich. Mechanizm marketingu szeptanego nie jest niczym nowym, lecz w dobie Interne- tu zyskał on nowy wymiar. Marketingiem szeptanym wszyscy posługujemy się bo- wiem od dawna. Już w czasach, gdy nie był on jeszcze tak oficjalnie nazwany reko- mendowaliśmy sobie nawzajem osoby lub produkty, lub też odwrotnie, na przykład przestrzegaliśmy nasze otoczenie przed skorzystaniem z czyjejś oferty. Rekomen- dacje wystawiamy bowiem w oparciu o na- sze wrażenia i doświadczenia pochodzące z interakcji z danym człowiekiem czy też produktem, z którym mieliśmy styczność. I ze względu na tę właśnie naturalność jest on wiarygodny i skuteczny. O czym wie- lokrotnie wspominał przywołany przeze mnie powyżej panelista. Nie ulega też wąt- pliwości, że marketing szeptany jest jed- nym z elementów innowacyjnej działalno- ści firm i przedsiębiorstw. O innowacyjności jeszcze słów kilka, czyli innowacje szansą na rozwój Firmy z sektora meblarskiego (bez względu na ich wielkość i położenie) mu- szą działać elastycznie i być przygotowa- ne na zmiany. W dzisiejszej, szybko zmie- niającej się rzeczywistości żaden biznes nie ma szans się rozwinąć bez inwestycji w innowacje. Innowacyjność jest bowiem najważniejszym czynnikiem rozwoju spo- łeczno-gospodarczego i bezpośrednio wpływa na konkurencyjność zarówno ca- łej gospodarki, jak i pojedynczej firmy. Dotyczy to również branży meblarskiej. W tym sektorze przedsiębiorcy powinni postawić przede wszystkim na automa- tyzację, robotyzację i digitalizację, które poprawią jakość oferowanych produktów oraz zwiększą wydajność i efektywność produkcji. Tym bardziej, że branża me- blarska kojarzy się z pracą fizyczną, a tym samym wysoką rotacją pracowników. Dużym, jeżeli nie największym wyzwa- niem dla przedsiębiorstw jest dziś osią- gnięcie stabilności zatrudnienia. Jednym ze sposobów podniesienia efektywno- ści pracownika i wsparcie go w różnych rolach pracowniczych jest zaoferowanie mu alternatywnego rozwiązania, jakim są właśnie inwestycje w rozwiązania inno- wacyjne. Przy czym innowacje, to nie tyl- ko automatyzacja, robotyzacja i digitali- zacja, ale także wartości miękkie, takie jak zmiana stanu percepcji kadry zarządzają- cej, a w ślad za tym wprowadzanie nowych modeli biznesowych. W tym momencie należy podkreślić, że z innowacjami związany jest też bardzo czę- sto niekontrolowany rozwój. W pewnym okresie jest on nieuchronny i niepostrze- żenie dzieje się sam. Najważniejsze według mnie, to to, żeby go sztucznie nie przyspie- szać i nie napędzać, bo bez solidnych pod- staw i strategii może się po prostu rozsypać jak domek z kart, a co gorsze–może się oka- zać, że weszliśmy już na bardzo wysoką dra- binę, która stoi nie pod tą ścianą co trzeba. Gra toczy się na polu innowacyjności Okazuje się, że małe firmy nie są na tym polu bez szans. I choć nie dysponują one dużym budżetem i wieloma pracow- nikami, również mogą zdobywać nowych klientów i budować ich lojalność. Budo- wanie przewagi konkurencyjnej w kraju i za granicą umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z nowoczesnych technolo- gii, a wachlarz możliwości jest naprawdę szeroki. Ekspansja krajowa i międzynaro- dowa wymaga oczywiście odpowiedniego budżetu, know-how i doświadczenia. Wią- że się też z wieloma wyzwaniami, ale jak pokazują liczne przykłady polskich firm, warto zaryzykować, bowiem bardzo często okazuje się, że mały może więcej. q Klienci nie zawsze oczekują zamkniętych wnormy standardów, rozwleczonych na nie wiadomo kogo i w jakim czasie. Często potrzebują świeżego podejścia do ich problemów, pomysłów, propozycji. I chyba najważniejszą cechą, dzięki której dzisiaj zwyciężają najmniejsze firmy i specjaliści, jest chęć zrobienia czegoś lepiej niż ktokolwiek inny zrobił to wcześniej. Dlaczego? Stać ich bowiemna podjęcie takiej walki i ryzyka, gdyż chcą udowodnić sobie i klientowi, że zawsze można lepiej, więcej, szybciej, skuteczniej.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=